Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами в селі Пухівка Броварського району Київської області

опубліковано 10 січ. 2017 р., 00:50 Секретар сільради

Порядок розміщення зовнішньої реклами в селі Пухівка Броварського району

Київської області

 

1. Загальні положення

 

 

1.1. Порядок розміщення зовнішньої реклами на території та в адміністративних межах села Пухівка Броварського району Київської області (далі - Порядок) розроблений відповідно до Законів України «Про рекламу», «Про благоустрій населених пунктів» «Про захист прав споживачів» «Про місцеве самоврядування в Україні»; «Про дорожній рух», на підставі постанов Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 р. № 2067.

1.2. Порядок регламентує процедури надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами та процедуру їх переоформлення, зміни й анулювання, визначає вимоги до технічного стану, художньо-естетичного вигляду та порядку розміщення рекламних засобів, умови користування місцями для розміщення зовнішньої реклами, що перебувають у комунальній власності, підстави та порядок здійснення демонтажу протиправно розміщених рекламних засобів, а також порядок здійснення контролю за дотриманням положень цього Порядку.

1.3. Дія цього Порядку поширюється на всю територію села Пухівка Броварського району Київської області, включаючи розташування рекламних засобів на будинках (будівлях) і спорудах, на відкритих майданчиках, на сільських вулицях (дорогах), площах та інших територіях, у зелених зонах, на елементах вуличного обладнання, інших об'єктах, розташованих на відкритій місцевості, незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування.

Порядок є обов'язковим до виконання всіма суб'єктами, що вступають у правовідносини з питань розміщення зовнішньої реклами у межах території села Пухівка Броварського району Київської області.

1.4. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у наступних значеннях:

алея - дорога в парку, саду, сквері, лісопарку, на бульварі, обсаджена як правило, з обох боків деревами та чагарниками;

афішна тумба – стаціонарний вертикальний рекламний засіб циліндричної форми, призначений для розміщення, як правило, рекламних афіш;

великоформатний рекламний засіб – спеціальна конструкція, площа рекламної поверхні якої становить 12 кв.м та більше;

демонтаж – комплекс заходів, які передбачають відокремлення рекламного засобу разом з основою від місця його розміщення, включаючи подальше транспортування на місце зберігання;

договір на право тимчасового користування місцями для розташування рекламних засобів – двосторонній договір, укладений між розповсюджувачем зовнішньої реклами та виконавчим комітетом сільської ради, що визначає їх взаємні права та обов’язки щодо користування місцями для розміщення зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності; якщо місця для встановлення рекламного засобу не перебувають у комунальній власності розповсюджувачу зовнішньої реклами укладає договір з власником місця за його згодою;

дозвіл – документ встановленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці;

екстендери – конструктивні елементи, призначені для розміщення на стаціонарних наземних рекламних засобах з метою об’ємно-просторової візуалізації конкретного сюжету зовнішньої реклами;

заявник – фізична особа, фізична особа підприємець або юридична особа, що звертається до робочого органу із заявою про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами;

зовнішня реклама – реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг;

місце розташування рекламного засобу – площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості в межах населеного пункту, що надаються розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);

пішохідна доріжка – елемент дороги, призначений для руху пішоходів, облаштований у її межах чи поза нею та може позначатися дорожнім знаком;

протиправно розміщений рекламний засіб – рекламний засіб, що характеризується хоча б однією з наступних ознак: - розміщується без виданого у встановленому порядку дозволу; - продовжує розміщуватись після закінчення терміну дії дозволу, у тому числі у випадку анулювання дозволу чи відмови у його продовженні; - розміщується з недотриманням хоча б одного з визначених дозволом параметрів щодо формату, типу, розміру рекламного засобу та/або місце розташування якого не відповідає місцю, визначеному дозволом; - розміщується на місцях, що перебувають у комунальній власності, без укладання відповідного договору з виконкомом Пухівської сільської ради, у тому числі у разі закінчення терміну дії договору або його дострокового розірвання.

рекламні засоби – засоби, що використовуються для доведення реклами до її споживача, рекламоносії;

робочий орган – спеціаліст з правових питань Виконавчого комітету Пухівської сільської ради Броварського району Київської області, уповноважений Пухівською сільською радою Броварського району Київської регулювати діяльність з розміщення зовнішньої реклами у межах села Пухівка;

розповсюджувач зовнішньої реклами – особа, яка здійснює розповсюдження зовнішньої реклами рекламними засобами, що належать такій особі на праві власності або передані їй у користування;

рекламна площина – зовнішня сторона рекламного засобу, що використовується для розміщення зовнішньої реклами;

складний рекламний засіб – наземна конструкція, загальна площа якої більше ніж 24 кв.м або форму якої виготовлена за індивідуальним проектом (нетипова, нестандартна конструкція). До складних рекламних засобів відносяться також дахові установки;

соціальна реклама – інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку;

спеціальні конструкції – тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі, флагштоки тощо), які використовуються для розміщення зовнішньої реклами; 

формат рекламного засобу – розмір площі однієї зовнішньої сторони рекламного засобу, що використовується для розміщення зовнішньої реклами.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про рекламу", Законі України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", Законі України "Про благоустрій населених пунктів", Типових правилах розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актах.

 

2. Регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами. Повноваження

 

2.1. Для регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами Пухівська сільська рада уповноважує спеціаліста з правових питань Виконконавчого комітету Пухівської сільської ради, як робочий орган. Робочий орган та працівники виконавчого комітету Пухівської сільської ради не може виступати заявниками на розміщення зовнішньої реклами та одержувати дозвіл.

2.2. У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами робочим органом можуть залучатися на громадських засадах представники об'єднань громадян та об'єднань підприємств, які провадять діяльність у сфері реклами.

2.3. Зовнішня реклама розміщується на підставі дозволів та за процедурами, встановленими Виконавчим комітетом Пухівської сільської ради відповідно до цього Порядку.

2.4. Справляння плати за видачу зазначених дозволів Виконавчим комітетом Пухівської сільської ради не забороняється.

2.5. На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб, балансоутримувачів) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища  та з додержанням Правил благоустрою територій села Пухівка Броварського району Київської області.

2.6. Послуги, які виконуються на платній основі підприємствами акредитованими Робочим органом по підготовці необхідних документів на розміщення зовнішньої реклами:

2.6.1. Виготовлення топогеодезичних матеріалів знімання місцевості (М 1:500) з прив'язкою місця розташування наземного рекламного засобу та позначенням виду робіт, або схеми в М 1:2000 для розташування рекламних засобів на опорах вуличного освітлення, фасадах будинків тощо;

2.6.2. Виготовлення витягів зі схем комплексного розміщення рекламних засобів;

2.6.3. Розроблення проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів;

2.6.4. Підготовка фотографій місць, де планується розташувати рекламні конструкції та комп'ютерного макету фрагментів місцевості з запропонованими рекламоносіями;

2.6.5. Виготовлення ескізів рекламних засобів, які мають включати конструктивне рішення рекламоносіїв з основними габаритними розмірами, кресленнями вузлів кріплення, дані про застосовані матеріали, про під'єднання до електропостачання, іншими технічними характеристиками, обов'язковим підписом проектанта щодо дотримання нормативних вимог;

2.6.7. Виготовлення бланків дозволів;

2.6.8. Погодження питання щодо надання дозволу із зацікавленими органами  (особами) за дорученням розповсюджувача зовнішньої реклами;

2.6.9. Підготовка договору тимчасового користування місцем, що знаходиться в комунальній власності, для розташування рекламного засобу .

2.7. Повноваження робочого органу:

2.7.1. Розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами:

- про надання дозволу;

- про внесення змін у дозвіл;

- про переоформлення дозволу;

- про продовження строку дії дозволу.

2.7.2. Надання у разі потреби розповсюджувачам зовнішньої реклами вихідних даних на розробку проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів.

2.7.3. Прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету;

2.7.4. Погодження договорів тимчасового користування місцем, що знаходиться в комунальний власності для розміщення рекламних засобів.

2.7.5. Підготовка проекту рішення виконавчого комітету Пухівської сільської ради щодо надання дозволу чи про відмову у його наданні;

2.7.6. Видача дозволу на підставі рішення виконавчого комітету Пухівської сільської ради;

2.7.7. Підготовка проектів рішень виконкому щодо продовження терміну дії дозволів;

2.7.8. Підготовка проектів рішень виконкому щодо зміни місця розташування рекламного засобу;

2.7.9. Ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення та надання в установленому порядку інформації для оновлення даних містобудівного кадастру міста;

2.7.10. Подання управлінню у сфері захисту прав споживачів Київської обласної державної адміністрації матеріалів про порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами;

2.7.11. Подання до управління у сфері захисту прав споживачів Київської обласної державної адміністрації для вжиття ним відповідних заходів щодо незаконно встановлених рекламних засобів у межах власних повноважень;

2.7.12. Ведення обліку рекламних засобів та дозволів на розташування зовнішньої реклами.

2.7.13. Здійснення контролю за дотриманням розповсюджувачами зовнішньої реклами Порядку розміщення зовнішньої реклами;

2.7.14. Підготовка запитів до власників або користувачів земельних ділянок, де розташовуються рекламні засоби про наявність інформації щодо даних рекламоносіїв та їх власників (якщо власники рекламних засобів не відомі);

2.7.15. Підготовка попереджень власникам рекламних засобів з вимогами демонтувати рекламні засоби, встановлені з порушенням вимог чинного законодавства, та місцевих правил, Правил благоустрою територій села Пухівка Броварського району Київської області, або термін дії дозволів на розташування яких закінчився;

2.7.16. Складання актів про неналежний зовнішній вигляд та технічний стан рекламоносіїв;

2.7.17. Підготовка матеріалів для ведення судової роботи.

2.7.18. Подання органам державної податкової служби інформацію про розповсюджувачів зовнішньої реклами, яким надано дозвіл.

2.7.19. Підготовка проектів рішень виконкому про анулювання дозволів у випадках, передбачених даним Порядком.

2.7.20. Прийняття рішень щодо зміни конструкії рекламного засобу.

        2.7.21. На звернення замовника до Робочого органу, видавати технічні умови на встановлення рекламних засобів.

Робочий орган здійснює загальну координацію згідно повноважень відповідно до законодавства.

2.8. Повноваження Виконавчого комітету Пухівської сільської ради:

2.8.1. За поданням робочого органу прийняття рішення про надання дозволу чи відмову у наданні дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

2.9. Повноваження профільної комісії Пухівської сільської ради:

2.9.1. Здійснення контролю за утриманням території, на якій розташовано рекламний засіб та складання актів про неналежне утримання території;

2.9.2. Здійснення подання до робочого органу про скасування дозволу в разі порушення розповсюджувачем реклами Правил благоустрою територій села Пухівка Броварського району Київської області та інших чинних правил та норм благоустрою.

2.9.3. Надання висновків щодо можливості продовження дії дозволу на розміщення засобу зовнішньої реклами на запит робочого органу, не пізніше ніж за 2 дні. На запит Робочого органу надавати довідки щодо фактів притягнення розповсюджувача зовнішньої реклами до відповідальності за порушень Правил благоустрою територій села Пухівка Броварського району Київської області при розміщенні та експлуатації рекламного засобу.

2.10. Повноваження підприємств визначених робочих органом:

2.10.1 Розробка комплексних схем розміщення рекламних засобів за дорученням робочого органу;

2.10.2. Ведення обліку договорів тимчасового користування місцем, що знаходиться в комунальній власності по кожному об’єкту зовнішньої реклами;

2.10.3. За дорученням робочого органу, ведення контролю нарахувань і сплати по договірних зобов’язаннях;

Повноваження інших органів визначаються Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 р. №2067.

 

3. Зонування території села Пухівка

 

3.1. У цьому Порядку застосовується рекламне зонування території села Пухівка по ступеню містобудівної, історичної та візуальної значимості, а саме:

3.1.1. Перша зона, що включає центральну частину села: вул. Центральна, вул.. деснянська, вул.. Поштова, вул.. Соборна, вул.. Набережна, вул.. Космонавтів, вул.. Північна, пров. Північний, вул.. Стрілецька.

У межах першої зони окремою територією є історичний ареал. Його межа, для цілей застосування, визначених цією Концепцією, проходить по: вул.. Набережна.

3.1.2. Друга зона включає вулиці поза межами першої зони. Друга зона включає: вул.. Захватівська, вул.. Ягідна, пров. Лісовий, вул.. Армійська, вул.. Лугова, вул.. Дубрівська, вул.. Єдності, вул.. Л.Українки, вул.. Озерна, вул.. Соловїна, вул.. Рожівська, вул.. П.Мирного, вул.. Мисливська, вул.. Вишнева, вул.. Польова, вул.. Рибальська, вул.. Ватутіна, вул.. Першотравнева, вул.. Пасічанська, вул.. Педагогічна, вул.. Шевченка, пров. Шевченка, вул.. Тиха, вул.. Гагаріна, вул.. Оксамитова, вул.. Микала, вул.. Садова, вул.. Лісова, вул.. Липова, вул.. Миру, вул.. Ялинкова, вул.. Нова, вул.. Піщана, вул.. Молодіжна, вул.. Каштанова, пров. Каштановий, вул.. Яблунева, вул.. Журавлина, вул.. Берегова, вул.. Блакитна, вул.. Волошкова, вул.. Комарівська, вул.. Зазимська, вул.. Окружна, вул.. Степова, вул.. Незалежності, вул.. Райдужна, вул.. Довженка, вул.. Вільхова, вул.. Березова, вул.. Зелена, вул.. Словянська, вул.. Старонаводницька, вул.. Черкаська, вул.. Хутірська, вул.. Соколина, вул.. Сагайдачного, вул.. Гайова, вул.. Либідська, вул.. Майбутнього, вул.. Остерська, вул.. Бузкова, вул.. Проліскова, вул.. Чернігівська, вул.. Вербова, вул.. Тополина, вул.. Соболівська, вул.. Козацька, вул.. Затишна, вул.. Мулярова, вул.. Спаська, вул.. Світанкова, вул.. Полярна, вул.. Східна, вул.. Довга, вул.. Глибочицька, вул.. Магістральна, вул.. Барвиста, вул.. Промислова, вул.. Калинова, вул.. Патріотична, вул.. Живописна, вул.. Привітна, вул.. Вегівська (СТ Вега), вул.. Весняна (СТ Софія), вул.. Прирічна (СТ Діоніс), вул.. Садова 1 (СТ Труд), вул.. Садова 2 (СТ Труд), вул.. Садова 3 (СТ Труд), вул.. Чорновола (СТ Оріон), вул.. Б.Хмельницького (СТ Хвиля), вул.. Франка (СТ Хвиля), вул.. Європейська (СТ Хвиля), вул.. Київська (СТ Хвиля), вул.. Гончара (СТ Хвиля), вул.. Львівська (СТ Хвиля), вул.. Леонтовича (СТ Хвиля), вул.. Свободи (СТ Волна), вул.. Рибалок (СТ Волна), вул.. Сонячна (СТ Волна), вул.. Степова (СТ Волна), вул.. Вишнева (СТ Волна), вул.. Квітнева (СТ Волна), вул.. Травнева (СТ Волна), вул.. Дружби (СТ Волна), Вул.. 8 Березня (СТ Волна), вул.. Броварська(СТ Волна), вул.. Зоряна (СТ Волна).       

 

3.1.3. Третя зона включає решту території села Пухівка (де не створені вулиці але планується у майбутньому).

 

 

4. Види та типи рекламних засобів. Вимоги до рекламних засобів та порядку їх розміщення

 

4.1. До основних видів зовнішньої реклами відносяться:

Стаціонарні рекламні засоби – рекламні засоби, які розташовуються у спосіб, що не передбачає можливості їх переміщення без відокремлення конструктивних елементів (опор, фундаментів, кронштейнів тощо), котрі забезпечують фіксацію рекламного засобу у місці його розташування.

Стаціонарні рекламні засоби поділяються на наземні, навісні та такі, що розташовуються на будинках і спорудах.

Тимчасові рекламні засоби – рекламні засоби, конструктивне рішення яких передбачає можливість їх вільного переміщення з визначеного місця розташування. До тимчасових рекламних засобів належать, зокрема, виносні щитові конструкції, рекламні засоби, що переміщуються фізичною особою в рекламних цілях чи використовуються при проведенні рекламних акцій.

4.2.Типи рекламних засобів:

Брендмауери – навісні рекламоносії, які виконуються у вигляді банерів, панно, будівельних декоративно-сітчатих огороджень, плакатів гіперформату в жорсткому каркасі, розташовуються на фасадах будинків, споруд або закріплюються на будівельних конструкціях лісів та прикривають будинки, споруди, які ремонтуються, реконструюються, будуються чи демонтуються.

Бек-лайт – стаціонарна наземна конструкція формату 3 х 4м. Можуть бути як однобічні так і двобічні.

Виносні щитові конструкції (мимоходи, штендери) – тимчасові рекламні засоби, які розташовуються фізичними або юридичними особами, що рекламують свої товари, продукцію, послуги, виключно під час їх роботи.

Дахові конструкції – різноманітні об’ємні або плоскі установки, розташовані повністю або частково вище рівня карнизу споруди (будинку) або на даху.

Зупинковий комплекс, який містить у собі елементи зовнішньої реклами (павільйон) – може бути розташований у будь-якій частині міста, відповідно до схеми розташування зупинок транспорту загального користування.

Індивідуальний рекламний засіб - розроблені за індивідуальним проектним рішенням, не відносяться до жодного з перелічених рекламних засобів.

Нестандартні конструкції – встановлюються згідно з цим Порядком в залежності від кожного конкретного випадку.

Об’ємно-просторові рекламні конструкції – рекламоносії, виконані виключно за індивідуальним проектом, виходячи з містобудівних, функціонально-планувальних та естетичних особливостей оточуючого середовища.

Пілар – наземний стаціонарний рекламний засіб, що у горизонтальному розрізі є рівностороннім тригранником з вгнутими всередину чи випуклими сторонами, як правило, розміром 3 х 1,4 м.

Пілон – наземний стаціонарний рекламний засіб у вигляді плоскої або випуклої вертикальної стели з двома рекламними поверхнями розміром 2,8 х 1,4 м чи 3 х 1,5 м.

Прапорні композиції, парасолі, навіси – рекламні засоби, що складаються з основи, одного або декількох флагштоків (стійок) і м’яких полотнищ.

Рекламна акція – захід, спрямований на збільшення об’ємів продажів, привернення уваги споживачів до продукції і зміцнення становища юридичної або фізичної особи-підприємця на ринку.

Реклама на елементах благоустрою – рекламні засоби, розміщені на конструкціях інженерних споруд, інших елементах благоустрою, які використовуються як рекламоносії, в тому числі на урнах, лавах, телефонних кабінах, малих архітектурних формах, нестаціонарних об’єктах торгівлі (наметах), вуличних меблях тощо.

Реклама на повітряних кулях – реклама, що розташовується у повітряному просторі, являє собою тимчасове рекламне оформлення на період проведення святкових, тематичних заходів.

Рекламний засіб, що переміщується фізичними особами – тимчасовий засіб зовнішньої реклами, у вигляді спеціального вбрання або одягнених на людину елементів зовнішньої реклами, що носяться фізичними особами з ціллю реклами товарів чи послуг.

Cіті-лайт – об’єкт зовнішньої реклами, який представляє собою стенд (короб) з розміром однієї рекламної площини 1.2х1.8м. Сіті - лайт розміщується як конструкція так і на опорі. Вказані рекламоносії можуть розміщуватися в будь-якій частині міста.

Світлодіодний екран (електронне табло) – призначений для відтворення зображення на площині екрану за рахунок випромінювання світла світлодіодів, ламп інших джерел світла.

Скроллер – динамічний окремо стоячий рекламний засіб із зміною зображень. Дозволяє послідовно демонструвати від 3-х до 12-ти зображень на одній поверхні.

Стаціонарний щит, біг борд – наземна рекламна конструкція формату 3 х 6 м та більше. Технічно можуть бути з різними кількостями сторін. За межами першої та другої зони розташування проводиться відповідно до цього Порядку.

Тривіжин (призматрон) – вдосконалений варіант біг борду, з трьохгранними призмами, що повертаються та дозволяють розмістити три рекламних зображення.

Тріедр – (тригранний сіті-лайт) – розміщення даного типу здійснюється аналогічно до розміщення конструкції типу «Сіті-лайт».

Трол – навісний стаціонарний рекламний засіб у вигляді прямокутного коробу з нанесеним зовні сюжетом зовнішньої реклами, призначений для розміщення, як правило, упоперек руху транспорту та/або пішоходів над поверхнею вулиць, доріг, тротуарів тощо. 

 

 

4.3. Вимоги до рекламних засобів та порядок їх розміщення

4.3.1. Розміщення зовнішньої реклами в межах села Пухівка здійснюється при наявності у розповсюджувача зовнішньої реклами дозволів, які видаються робочим органом на підставі відповідного рішення виконавчого комітету Пухівської сільської ради.

При видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами втручання у форму та зміст реклами забороняється.

Розміщення наземних стаціонарних рекламних засобів типу "сіті-лайт", а також інших наземних стаціонарних рекламних засобів стандартного типу, такого ж або більшого формату, здійснюється відповідно до схем комплексного розміщення зовнішньої реклами, що затверджуються виконавчим комітетом Пухівської сільської ради у порядку, визначеному цим Порядком.

4.3.2. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення рекламного засобу. У випадку анулювання дозволу або закінчення терміну його дії рекламний засіб у десятиденний термін підлягає демонтажу за процедурами, визначеними цим Порядком.

4.3.3. Розміщення рекламних засобів з недотриманням та/або відхиленням від встановлених дозволом параметрів забороняється.

4.3.4. Рекламні засоби розміщуються з дотриманням вимог техніки безпеки та у спосіб, що забезпечує видимість дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування.

4.3.5. На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, конструктивних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з дотриманням Правил благоустрою території села Пухівка.

4.3.6. Розташування рекламних засобів на фасадах будинків та споруд має здійснюватися зі збереженням структурної побудови та стилю фасадів без пошкодження та перекриття елементів архітектури.

4.3.7. Розміщення рекламних засобів та вивісок на фасадах будинків у зонах І та ІІ не повинно завдавати шкоди їх архітектурним характеристикам. На будівлях що є об’єктами культурної спадщини, зовнішню рекламу розміщувати заборонено.

4.3.8. Рекламні засоби не повинні створювати перешкод для експлуатації та ремонту будівель і споруд, на яких чи поблизу з якими вони розташовуються.

4.3.9. Для розташування рекламного засобу не можуть використовуватись будинки, споруди, елементи благоустрою, вуличне обладнання, які знаходяться в аварійному стані, крім індивідульних рекламних засобів, які маскують непривабливий стан фасадів чи виконання будівельних робіт і не створюють додаткових навантажень на аварійні конструкції.

4.3.10. З метою збереження історичного архітектурного середовища та самобутності сільського простору під час розміщення зовнішньої реклами розповсюджувач зовнішньої реклами повинен враховувати історичні традиції місцевості де розташований рекламний засіб.

4.3.11. У разі розташування в одному напрямку декількох великоформатних рекламних засобів, їх тип, габарити, інтервали між місцями розташування та кути нахилу рекламних площин між ними повинні бути узгоджені між собою.

Інтервали між стаціонарними рекламними засобами, встановленими в одному напрямку, повинні бути витримані таким чином, щоб не створювати візуального враження перенасиченості сільського простору елементами зовнішньої реклами.

4.3.12. Стаціонарні рекламні засоби, розміщені на територіях, що є межею двох різних зон, визначених цим Порядком, не повинні створювати візуальний конфлікт між собою.

4.3.13. У межах села Пухівка не допускається встановлення навісних рекламних засобів на опорах ліній електромереж, опорах вуличних ліхтарів зовнішнього освітлення, за виключенням афішних тумб висотою не більш 1,85 м, розміщених навколо вісі відповідних опор.

Не допускається розміщення будь-яких навісних конструкцій, що розташовуються на вказаних об'єктах поперек руху транспорту та пішоходів. Як виняток, допускається тимчасове розміщення таких рекламних засобів виключно з метою святкового оформлення села Пухівка.

Розміщення зовнішньої реклами на елементах вуличного обладнання, що забезпечує безпеку руху транспорту та/або пішоходів, допускається виключно за схемами розташування, погодженими органами державної влади що здійснюють регулювання в галузі безпеки дорожнього руху, у випаках, що не суперечать цьому Порядку.

4.3.14. Фундаменти наземних стаціонарних конструкцій повинні бути заглибленні в грунт з відновленням твердого покриття, трав’яного покрову та виконанням у повному обсязі інших робіт з відновлення благоустрою місця розташування рекламного засобу власником рекламного засобу. Зазначені в цьому пункті роботи є невід’ємною складовою робіт з встановлення рекламного засобу. Їх невиконання тягне за собою наслідки передбачені в пп. 6.16.9.

4.3.15. Відхилення від цієї вимоги в частині заглиблення фундаменту рекламного засобу можливе виключно у випадку, якщо таке заглиблення є технічно небезпечним у зв'язку з розміщенням під поверхнею місця розташування рекламного засобу ліній тепло-, енерго- водопостачання, комунікаційних засобів і т.ін. У такому випадку частина фундаменту, що виступає над поверхнею землі, повинна бути декоративно оформлена з урахуванням архітектурних, естетичних та історичних чинників, принадних сільському середовищу.

4.3.16. У випадку проведення, з метою встановлення рекламного засобу, робіт, пов’язаних з розкопуванням ґрунту, порушенням цілісності асфальтового чи іншого вуличного покриття, власник конструкції або підрядник погоджує проведення робіт в установленому чинними нормативно-правовими актами порядку.

4.3.17. Нижній край рекламної конструкції, яка встановлена на опорі, над проїжджою частиною автомобільної дороги, повинен розміщуватися на висоті не менше 5 м від поверхні дорожнього покриття, у разі якщо рекламний засіб встановлений над пішохідною зоною - то на висоті не менше, ніж 3 м від поверхні дорожнього покриття.

4.3.18. Підключення рекламних засобів до електромереж повинно здійснюватися відповідно до законодавства з дотриманням умов і правил експлуатації та технічної безпеки.

Освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати приміщення житлових будинків.

4.3.19. Засоби зовнішньої реклами не повинні виступати джерелами шуму, вібрації, світлових, електромагнітних та інших випромінювань чи полів з порушенням діючих санітарних норм.

4.3.20. Рекламний засіб повинен маркуватися та містити найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, телефон, номер дозволу та терміну його дії. Маркування повинно бути єдиної форми та кріпитись в установленому місці.

Табличка для маркування рекламних засобів має бути розміром 20 х 13 см та розташовуватись на зручному для сприйняття місці (маркування біг борду - розташовується на його нозі на висоті 1.5 – 2.5 м від поверхні землі, тролу - на обох опорах вуличного освітлення, між якими натягнуто розтяжку на висоті 1.5 - 2.5 м  від поверхні землі, сіті лайту, пілону - на бічній, непрозорій частині рекламоносія на висоті 1.5 – 2.0 м від поверхні землі, настінні – під лівим нижнім кутом, дахові – не маркуються).

Рекламні засоби, на яких відсутнє маркування, вважаються безхазяйними та підлягають демонтажу у відповідності з вимогами законодавства.

4.3.21. Тимчасові виносні рекламні засоби можуть розташовуватися фізичними та юридичними особами виключно у безпосередній близькості від місць реалізації товарів, виконання робіт та/або надання послуг, що рекламуються на таких рекламних засобах, у спосіб, що не повинен перешкоджати руху пішоходів.

4.3.22. Забороняється встановлення тимчасових виносних рекламних засобів на проїжджих частинах вулиць, доріг або у спосіб, що орієнтує розміщену на них інформацію для сприйняття з проїжджої частини вулиці, дороги.

4.3.23. При розміщені рекламних засобів типу «сіті-лайт» та інших рекламних засобів такого ж чи більшого формату розповсюджувач зовнішньої реклами надає до робочого органу у складі ескізу рекламного засобу конструктивне рішення у вигляді технічної документації. Така документація розробляється спеціалізованими суб’єктами господарювання з урахуванням вимог нормативних документів й повинна містити розрахунки та висновки стосовно надійності та безпеки рекламного засобу. Рекламні засоби повинні бути виконані професійно з урахуванням засобів художнього проектування та графічного дизайну, та вимог, що визначаються в схемах комплексного розміщення реламних засобів.

У разі невідповідності встановленого рекламного засобу зазначеним вимогам, що підтверджується актом обстеження технічного стану рекламоносія, складеного робочим органом, рекламний засіб має бути приведений у відповідність до цих вимог у термін, зазначений у приписі про усунення виявлених порушень. У випадку невиконання цього припису, рекламний засіб підлягає демонтажу на підставі та в порядку, визначеними розділом 9 цього Порядку.

4.3.24. Розміщення екстендерів на рекламних засобах здійснюється з дотриманням вимог безпеки за попереднім погодженням з робочим органом.

4.3.25. Розміщення інформації про виробника товару та/або товар у місцях, де цей товар реалізується чи надається споживачеві, у тому числі на елементах обладнання та/або оформлення місць торгівлі, а також безпосередньо на самому товарі та/або його упаковці, не вважається рекламою.

Під місцем реалізації товару та/або надання послуг розуміється внутрішня частина власного чи орендованого субєктом господарювання приміщення (будівлі, споруди, у тому числі павільйону, кіоску, торговельної палатки тощо), в якому відбувається реалізація товару та/або надання послуг споживачам.

4.3.26. Інформація про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать цій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, розміщена на внутрішній поверхні власного чи наданого у користування приміщення, на зовнішній поверхні будинку чи споруди не вище першого поверху або на поверсі, де знаходиться власне чи надане у користування приміщення, а також біля входу в таке приміщення, не вважається рекламою та розміщується після погодження з робочим органом.

Для одержання дозволу на розташування вивіски заявник подає до Виконавчого комітету Пухівської сільської ради заяву, до якої додаються:

- фотографія місця, де планується розташувати вивіску та комп'ютерний макет фрагменту місцевості з запропонованим рекламоносієм;

- ескіз вивіски;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи підприємця;

- копія документів, що посвідчують право власності/користування приміщенням, на якому планується розміщувати вивіску.

Інформація, яка за своїм змістом, місцем та/або способом розташування, не відповідає наведеним ознакам розміщується у порядку, визначеному цим Порядком.

4.3.27. Зовнішня реклама повинна відповідати іншим вимогам, що встановлені актами законодавства, актами органів місцевого самоврядування та цим Порядком.

 

5. Порядок розробки та затвердження схем комплексного розміщення зовнішньої реклами

 

5.1. Розміщення наземних стаціонарних рекламних засобів типу "сіті-лайт", а також інших наземних стаціонарних рекламних засобів стандартного типу такого ж або більшого формату, здійснюється відповідно до схем комплексного розміщення зовнішньої реклами, що затверджуються виконавчим комітетом Пухівської сільської ради у випадках, визначених цим Порядком.

5.2. Схема комплексного розміщення зовнішньої реклами – це топографічна схема, яка визначає місця та спосіб розташування рекламних засобів на окремій ділянці сільського простору, а також типи, формати, технологічні та конструктивні характеристики рекламних засобів, розміщення яких допускається у межах схеми.

5.3. Під час розробки схеми обов’язково враховуються усі вимоги щодо розміщення засобів зовнішньої реклами, передбачені чинними актами законодавства та іншими нормативно-правовими актами органів місцевого самоврядування.

5.4. Схеми комплексного розміщення зовнішньої реклами розробляються суб’єктами господарювання, що мають ліцензію на здійснення відповідного виду діяльності, на замовлення Робочого органу, зробленого за дорученням виконавчого комітету Пухівської сільської ради.

5.5. Схеми комплексного розміщення зовнішньої реклами розробляються на основі дослідження характеру архітектури оточуючої забудови, а також з урахуванням ергономічних, топогеодезичних, містобудівних особливостей сільського простору, з метою збереження традиційного характеру історичного середовища, з урахуванням наявності і концентрації об’єктів культурної спадщини, історико-культурних традицій, специфіки природного ландшафту.

5.6. Розробка схем комплексного розміщення зовнішньої реклами проводиться з дотриманням таких принципів та вимог:

– пріоритет архітектури оточуючої забудови та необхідність збереження візуальної цілісності сільського простору;

– компроміс інтересів територіальної громади села та розповсюджувачів зовнішньої реклами;

– впровадження сучасних технологій виготовлення та розміщення рекламних засобів;

– використання загальноприйнятих стандартних типів та форматів рекламних засобів;

– узгодження рекламних засобів, що розташовуються вздовж проїжджої частини вулиць, доріг, інших територій за висотою розміщення, напрямом рекламної площини, а також типом та форматом;

– урахування обґрунтованих пропозицій громадськості, наданих у процесі розробки схем.

5.7. Завершена схема комплексного розміщення зовнішньої реклами за підписом керівника робочого органу передається на розгляд виконавчого комітету Пухівської сільської ради.

5.8. Після затвердження схеми комплексного розміщення зовнішньої реклами виконавчий комітет Пухівської сільської ради приймає рішення про видачу дозволів на розміщення зовнішньої реклами відповідно до затвердженої схеми.

5.9. Видача дозволів та укладання договорів на право тимчасового користування місцями для розташування рекламних засобів згідно із затвердженою схемою відбувається відповідно до цього Порядку.

5.10. У випадку повернення схеми на доопрацювання, повторний розгляд виконавчим комітетом Пухівської сільської ради питання про її затвердження відбувається після усунення підстав, що стали причиною для повернення такої схеми на доопрацювання.

5.11. Розміщення наземних стаціонарних рекламних засобів типу "сіті-лайт" та більшого формату, на місцях, що не увійшли до затвердженої схеми, або зміна технологічної схеми рекламних засобів, що призведе до суттєвих розбіжностей зі схемою, відбувається виключно після прийняття виконавчим комітетом Пухівської сільської ради рішення про внесення необхідних змін до затвердженої схеми комплексного розміщення зовнішньої реклами.

5.12. Реалізація комплексного розміщення рекламних засобів може передбачати розміщення поряд з рекламними засобами також елементів благоустрою соціального призначення у формі інвестицій у розвиток інфраструктури села Пухівка.

5.13. У разі досягнення згоди розповсюджувачів зовнішньої реклами, що беруть участь у реалізації схеми комплексного розміщення, щодо розміщення елементів благоустрою соціального призначення, між розповсюджувачами зовнішньої реклами та виконавчим комітетом Пухівської сільської ради укладається інвестиційна угода про умови та порядок здійснення інвестування, яка має передбачати умови внесення та гарантії захисту відповідних інвестицій.

5.14. Відмова від укладання або зволікання з укладанням такої угоди з боку виконавчого комітету Пухівської сільської ради є підставою для відмови від внесення відповідних інвестицій.

5.15. Розробка схем комплексного розміщення зовнішньої реклами є обов’язковою для зон І та ІІ, а також поза межами вказаних зон у місцях вузлових транспортних розв’язок.

5.16. На решті території села схеми комплексного розміщення засобів зовнішньої реклами розробляються за окремими рішеннями виконавчого комітету Пухівської сільської ради за наявності обґрунтованої у цьому потреби. Індивідуальні рекламні засоби для обслуговування об’єктів комерційного призначення, тимчасові рекламні засоби на об’єктах будівництва розміщуються не за схемами комплексного розміщення рекламних засобів.

5.17. Якщо у зв’язку із затвердженням схеми комплексного розміщення зовнішньої реклами виникає потреба у зміні технологічної схеми та/або місця розташування рекламного засобу, що розміщується на підставі чинного дозволу, розповсюджувач зовнішньої реклами подає до робочого органу заяву про внесення відповідних змін до дозволу.

Зазначена заява розглядається згідно із встановленим порядком.

Після внесення таких змін розповсюджувач зовнішньої реклами змінює технологічну схему та/або місце розташування рекламного засобу у строк, встановлений робочим органом.

 

 

6. Порядок отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

 

6.1. Для одержання пріоритету на розташування рекламного засобу заявник подає виконавчому комітету Пухівської сільської ради заяву до якої додаються:

6.1.1. фотографія місця, де планується розташувати рекламну конструкцію та комп'ютерний макет фрагменту місцевості з запропонованим рекламоносієм;

6.1.2. ескіз рекламного засобу;

6.1.3. копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи підприємця;

6.2. За наявності документів, передбачених пунктом 6.1 цього Порядку заява протягом трьох днів з дати її надходження реєструється робочим органом в журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами.

6.3. Робочий орган протягом п'яти робочих днів з дати реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет наявності на це місце пріоритету іншого заявника або надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу або наявність зазначеного місця в комплексних схемах розміщення рекламних засобів (у разі наявності розроблених схем на дану вулицю), тип рекламного засобу. Після перевірки місця робочий орган приймає рішення про встановлення за заявником пріоритету на заявлене місце або про відмову у встановленні пріоритету. Для рекламних засобів для обслуговування об’єктів комерційного призначення, тимчасових рекламних засобів на об’єктах будівництва наявність в схемах комплексного розміщення рекламних засобів необовязкова.

6.4. Пріоритет заявника на місце розташування рекламного засобу встановлюється строком на три місяці з дати прийняття керівником робочого органу відповідного рішення.

6.5. Строк встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу може бути продовжений робочим органом не більш як на три місяці у разі:

• продовження строку оформлення дозволу у зв’язку з потребою виконання архітектурно-планувальних робіт та розроблення проектно-технічної документації;

• письмового звернення заявника щодо продовження строку оформлення дозволу.

У разі продовження пріоритету, відповідно до п. 6.5 цього Порядку щомісячна плата справляється у розмірі 10 відсотків.

6.7. Дата і номер рішення робочого органу про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету заноситься в журнал реєстрації.

6.8. Відмова у встановленні пріоритету, продовженні строку, на який встановлено зазначений пріоритет, може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством. Інформація про подані заяви та встановлені робочим органом пріоритети є відкритою і повинна надаватися будь-якій особі за її письмовою заявою згідно з чинним законодавством.

6.9. У разі прийняття Робочим органом рішення про встановлення пріоритету заявника на розташування рекламного засобу, лист про встановлення за заявником пріоритету направляється до виконавчого комітету Пухівської сільської ради  для підготовки договору тимчасового користування місцем, що знаходиться в комунальній власності. Для укладення договору тимчасового користування місцем, що знаходиться в комунальній власності, заявник надає до виконавчого комітету Пухівської сільської ради:

- копію витягу з ЄДРПОУ;

- належним чином завірену копію договору доручення з КП «Мрія» на демонтаж рекламного засобу.

Договір тимчасового користування місцем, що перебуває в комунальній власності укладається терміном на 4 роки 11 місяців, але не довше ніж термін дії дозволу.

6.10. Робочий орган може вимагати страхування ризиків невиконання фінансових зобовязань за договором дорученням з метою забезпечення раціонального використання активів територіальної громади села Пухівка.

В разі розміщення рекламного засобу в місцях, що не перебувають в комунальній власності, укладення договору доручення з КП «Мрія» на демонтаж рекламних засобів є обовязковим. Неукладання зазначеного договору є підствою для відмови в наданні дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

6.11. Робочий орган готує пакет документів, що включає:

6.11.1. проект договору тимчасового користування місцем, що знаходиться в комунальній власності (на термін 4 роки 11 місяців);

6.11.2. проект дозволу, в якому визначається вичерпний перелік уповноважених органів (осіб), з якими необхідно погодити дозвіл ;

6.11.3. рахунок на підготовку бланків дозволів та договорів тимчасового користування місцем, що знаходиться в комунальній власності на підставі тарифів, затверджених виконкомом Пухівської сільської ради ради;

6.11.4. проект договору на комплексне обслуговування та відповідний рахунок і передає заявникові.

6.12. Після укладання договору доручення Робочий орган з заявником протягом п’яти днів підписує договір тимчасового користування місцем, що знаходиться в комунальній власності та заявник здійснює оплату.

6.12. Протягом п’яти днів після прийняття Робочим органом рішення про встановлення пріоритету заявник звертається до останнього для отримання копії рішення.

6.13.1. У разі укладення договору тимчасового користування місцем, що знаходиться в комунальній власності без надання послуг КП «Мрія»  заявник надає один примірник договору тимчасового користування місцем, що знаходиться в комунальній власності та копію документа, що підтверджує внесення відповідної плати за весь період користування (за період встановленого пріоритету - 3 місяці).

6.13.2. У разі, якщо на заявлене місце наявна схема комплексного розміщення рекламних засобів, заявник звертається з заявою до КП «Мрія» про виготовлення витягу зі схеми.

У разі якщо на заявлене місце не розроблена схема комплексного розміщення рекламних засобів, а заявник бажає розмістити рекламний засіб для обслуговування об’єктів комерційного призначення, тимчасовий рекламний засіб на об’єктах будівництва, необхідно замовляти виконання топогеодезичних матеріалів знімання місцевості (М 1:500) з прив'язкою місця розташування наземного рекламного засобу та позначенням виду робіт, або схеми в М 1:2000 для розташування рекламних засобів на опорах вуличного освітлення, фасадах будинків тощо.

Після отримання витягу або топогеодезичних матеріалів заявник замовляє виготовлення бланків дозволів у Робочому органі. Заявник інформує про укладення договору тимчасового користування місцем, що знаходиться в комунальній власності та звертається до виконавчого комітету Пухівської сільської ради із заявою. До заяви додається:

- витяг зі схеми комплексного розміщення рекламних засобів або топогеодезичні матеріали;

- один примірник договору тимчасового користування місцем, що знаходиться в комунальній власності та копію документа, що підтверджує внесення відповідної плати за весь період користування;

- копія документа, що підтверджує внесення відповідної плати за виконання бланків дозволів.

6.13.3. У разі бажання замовити комплексне обслуговування по підготовці та погодженню бланків дозволу у Робочому органі заявник інформує про укладення договору тимчасового користування місцем, що знаходиться в комунальній власності на період вставленого пріоритету та звертається до виконавчого комітету Пухівської сільської ради з заявою. До заяви додається:

- витяг зі схеми комплексного розміщення рекламних засобів або топогеодезичні матеріали;

- один примірник договору тимчасового користування місцем, що знаходиться в комунальній власності та копію документа, що підтверджує внесення відповідної плати за весь період користування;

- один примірник підписаного договору на комплексне обслуговування по підготовці та погодженню бланків дозволу у Робочому органі та копію документа, що підтверджує внесення відповідної плати за комплексне обслуговування.

6.14. У разі не додержання заявником строку, зазначеного в пунктах 6.11 та 6.12 цього Порядку, та у разі не надання ним в установлений строк документів, зазначених у пункті 6.12. цього Порядку, заява вважається неподаною, пріоритет на місце розташування рекламного засобу втрачається, документи повертаються заявнику, про що робочий орган робить відповідний запис в журналі реєстрації.

6.15. Відмова у встановлені пріоритету фізичній або юридичній особі (заявнику) може бути у разі:

- подачі неповного комплекту документів;

- оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам;

- на вказане місце виданий дозвіл на розміщення рекламного засобу;

- на вказане місце встановлений пріоритет;

- якщо обрані заявником формат, вид та/або тип рекламного засобу та/або спосіб його розташування чи зовнішній вигляд не відповідають вимогам, визначеними розділом 4 цього Порядку.

- якщо на вказане місце не розроблена схема комплексного розміщення рекламних засобів.

Перелік підстав для відмови у встановлені пріоритету є вичерпним.

6.16. Дозволи на розміщення тимчасових рекламних засобів, виносних щитових конструкцій, проведення рекламних акцій, які розміщуються на елементах благоустрою, надаються Робочим органом. Для отримання дозволу на розміщення тимчасових рекламних засобів, виносних щитових конструкцій, на проведення рекламних акцій заявник звертається з заявою до виконавчого комітету Пухівської сільської ради. До заяви додаються фотомакет місця де планується розміщувати рекламну конструкцію чи проведення рекламної акції, ескіз конструкції та час розміщення рекламних конструкцій чи проведення рекламних акцій. Якщо Робочий орган погоджує розміщення тимчасових рекламних засобів, виносних щитових конструкцій, проведення рекламних акцій, останній також виготовляє бланки дозволів та передає дозвіл Замовнику.

 

 

6.15. Погодження дозволу на розміщення зовнішньої реклами

6.15.1. Дозвіл погоджується з:

• власником місця або уповноваженим ним органом (особами), де планується розташувати рекламний засіб;

• виконавчим комітетом Пухівської сільської ради.

6.15.2. На вимогу робочого органу дозвіл погоджується з:

- органами державної автомобільної інспекції — у разі розміщення зовнішньої реклами на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування;

- відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини — у разі розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках історії та архітектури, в межах зон охорони таких пам'яток і в межах об'єктів природно-заповідного фонду;

- утримувачем інженерних комунікацій — у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій.

Перелік органів та осіб, з якими погоджується дозвіл, є вичерпним. Погодження дійсне протягом строку дії дозволу.

Перелік органів та осіб, з якими погоджується дозвіл, є вичерпним.

6.15.3. Зазначені в пп. 6.15.1, 6.15.2 органи та особи погоджують дозвіл протягом п’яти робочих днів з моменту подачі звернення заявника. У разі відмови у погодженні дозволу вказані органи (особи) у зазначений період надсилають заявникові вмотивоване повідомлення за підписом уповноваженої особи відповідного органу.

Відмова у погодженні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

6.15.4. Строк, на який погоджується дозвіл, не може бути менший пяти років за виключенням випадку, коли менший строк вказаний заявником, що звернувся за погодженням.

Дозвіл може бути погоджений без зазначення терміну. У цьому випадку термін дії погодження дорівнює строку, на який видається дозвіл.

 

 

6.16. Порядок надання дозволу (відмови у його наданні) на розміщення зовнішньої реклами  

          Заявник звертається з заявою про отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами до якої додаються:

- договір тимчасового користування місцем, що знаходиться в комунальній власності, для розташування рекламного засобу;

- належним чином оформлені та погоджені два примірники бланків дозволів.

6.16.1. Робочий орган протягом не більш як п’ятнадцяти робочих днів з дати одержання належним чином оформлених документів, готує і подає виконавчому комітету Пухівської сільської ради пропозиції та проект рішення про видачу дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

6.16.2. Виконавчий орган на найближчих засіданнях виконавчого комітету Пухівської сільської ради приймає рішення про надання дозволу або його відмову.

6.16.3. У разі прийняття відповідного рішення про надання дозволу, робочий орган протягом п’яти робочих днів підписує обидва примірники дозвільного документа та скріплює їх печаткою. 

6.16.4 Перший примірник дозволу видається заявникові, а другий — залишається робочому органу для обліку та контролю. Видача дозволу реєструється в журналі реєстрації.

6.16.5 Дозвіл надається на термін,  визначений виконкомом.

6.16.6 Договір доручення на демонтаж площини із КП «Мрія», за рішенням робочого органу зі страховою компанією; укладений договір тимчасового користування місцем, що знаходиться в комунальній власності, для розташування рекламного засобу; виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов'язаних з встановленням рекламного засобу.

6.16.7  При відмові у наданні дозволу робочий орган письмово інформує заявника протягом п'яти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення виконавчим комітетом Пухівської сільської ради із зазначенням номеру і дати вказаного рішення.

6.16.8 Якщо розміщення рекламного засобу на підставі виданого дозволу пов’язано з порушенням цілісності поверхні асфальтового чи іншого покриття, розкопування ґрунту, монтуванням фундаменту конструкції, заявник не пізніш як за три дні до проведення вказаних робіт письмово інформує робочий орган про місце та час їх проведення.

6.16.9 Граничний термін для встановлення рекламного засобу складає 30 днів. Після встановлення рекламного засобу власник рекламного засобу надає робочому органу в 5-ти денний термін фото встановленого рекламного засобу для перевірки відповідності конструкції. У разі не встановлення рекламного засобу або неподання до робочого органу зазначеного фото в 5-ти денний термін, дозвіл на розміщення зовнішньої реклами автоматично анулюється.

 

7. Порядок внесення змін до дозволу та його переоформлення

 

7.1. Якщо протягом строку дії дозволу виникла потреба у зміні технологічної (конструктивної) схеми рекламного засобу, розповсюджувач зовнішньої реклами звертається до робочого органу з письмовою заявою у довільній формі про внесення відповідних змін.

До заяви додається технічна характеристика змін у технологічній схемі рекламного засобу, кольоровий фотографічний знімок рекламного засобу, ескіз з конструктивним рішенням та перший примірник дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

При цьому, під зміною технологічної (конструктивної) схеми рекламного засобу розуміється зміна його зовнішнього вигляду, у тому числі типу, окремих конструктивних елементів, без зміни його місця розташування.

Зміна місця розташування рекламного засобу допускається за заявою розповсюджувача зовнішньої реклами, за умови, що внаслідок таких змін не буде порушено встановлених цим Порядком вимог та обмежень.

До заяви про внесення змін до дозволу додаються висновки органів, осіб, що погодили дозвіл, про можливість внесення до нього відповідних змін, за винятком випадків, коли внаслідок зміни місця розташування рекламного засобу їх погодження не потрібне (відповідно до підпунктів 6.15.1 та 6.15.2 цього Порядку).

При цьому, якщо внаслідок зміни місця розташування рекламного засобу виникає потреба погодження цього питання з органами, що зазначені в підпунктах 6.15.1 та 6.15.2 цього Порядку, які не погоджували дозвіл раніше через відсутність необхідності, до заяви також додаються висновки цих органів про можливість внесення відповідних змін.

Встановлення терміну дії погодження змін у дозволі та строк його надання здійснюється відповідно до підпунктів 6.15.3 та 6.15.4 цього Порядку.

7.2. Робочий орган протягом п’ятнадцяти днів з дня отримання заяви розповсюджувача вносить відповідні зміни до дозволу та повертає його власнику, а у разі відмови – письмово інформує про це заявника.

7.3. Робочий орган відмовляє у внесенні змін до дозволу з наступних підстав:

- зміни, що пропонуються розповсюджувачем зовнішньої реклами, порушують вимоги та обмеження, встановлені розділами 4 та 5 цього Порядку;

- заявником подані не всі документи, передбачені підпунктом 7.1 цього Порядку.

Перелік підстав для відмови у внесенні змін до дозволу є вичерпним.

7.4. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, робочий орган протягом семи робочих днів письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами. Протягом десяти робочих днів з початку настання зазначених обставин, робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу до дозволу вносяться відповідні зміни відповідно до порядку, встановленого пп. 7.1 цього Порядку. При цьому, витрати, пов'язані з демонтажем/монтажем рекламного засобу, проводяться за рахунок розповсюджувача зовнішньої реклами.

7.5. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва власник має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці за відсутності обставин, що унеможливлюють розташування рекламного засобу внаслідок проведених робіт.

7.6. Внесення змін до дозволу з підстав, визначених цим Порядком, здійснюється:

– шляхом прикріплення додаткового аркуша, на якому зазначаються відповідні зміни, – у випадку необхідності значного коригування дозволу;

– шляхом відповідних закреслювань та написів – у разі необхідності незначного коригування дозволу.

Положення цього пункту не поширюються на випадки переоформлення дозволу з підстав, визначених цим Порядком.

7.7. Дозвіл підлягає переоформленню у разі:

7.7.1. Зміни найменування юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи-підприємця.

7.7.2. Зміни місцезнаходження суб’єкта господарювання.

7.7.3. Набуття права власності на рекламний засіб іншою особою.

7.7.4 Юридична особа або фізична особа - підприємець у разі настання підстав, вказаних у пп. 7.7 цього Порядку протягом п'яти робочих днів з дня їх виникнення звертається до робочого органу із заявою у довільній формі щодо переоформлення дозволу.

7.8. Для переоформлення дозволу з підстав, визначених підпунктом 7.7.1 цього Порядку, заявник - особа, що набула право власності на рекламний засіб, додає до заяви наступні документи:

- документ, який засвідчує набуття права власності на рекламний засіб;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

- перший примірник дозволу, що підлягає переоформленню;

 - письмове погодження власника місця розташування рекламного засобу або уповноваженого ним органу (особи);

- банківські реквізити, ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - підприємця;

- документ (акт звірки взаєморозрахунків), який підтверджує відсутність заборгованості за розміщення рекламного засобу, на місці, що перебуває у комунальній власності, у попереднього розповсюджувача зовнішньої реклами.

7.8. Для переоформлення дозволу з підстав, визначених підпунктами 7.7.1 та 7.7.2 цього Порядку, заявником до заяви додаються:

– перший примірник дозволу, що підлягає переоформленню;

– виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що підтверджує зміну найменування юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи-підприємця чи зміну їх місцезнаходження.

7.9. У разі відсутності зауважень до поданих заявником документів, робочий орган протягом п'ятнадцяти  робочих днів з дня одержання заяви про переоформлення дозволу та документів, що додаються до неї, зобов’язаний переоформити його, та видати переоформлений дозвіл заявнику.

7.10 Строк дії переоформленого дозволу не може перевищувати строк дії, зазначений у дозволі, що переоформлювався.

7.11. Не переоформлений в установлений строк дозвіл є недійсним.

7.12. Відмова у внесенні змін до дозволу або у переоформленні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

7.13. Документи для зміни або переоформлення дозволу подаються заявником робочому органу через канцелярію виконавчого комітету Пухівської сільської ради.

 

8. Порядок продовження строку дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Скасування дозволу

 

8.1. Строк дії дозволу продовжується на підставі заяви, яка подається виконавчому комітету Пухівської сільської ради розповсюджувачем зовнішньої реклами у довільній формі не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу.

До заяви додаються:

- оригінал дозволу;

- копія договору користування місцем, що знаходиться в комунальній власності, для розташування рекламного засобу;

- копія витягу про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи підприємця;

- кольорове фото сучасного стану засобу зовнішньої реклами в електронному та друкованому вигляді (кожне фото має бути підписано: номер дозволу, адреса розміщення);

- висновок ліцензованої установи (підприємства, організації тощо) про відповідність конструкції (конструкцій) вимогам нормативних документів щодо її надійності та безпеки, у випадку продовження строку дії дозволу на розміщення складного та/або великоформатного рекламного засобу або страховий поліс страхування відповідальності власника рекламного засобу перед третіми особами;

- висновок про відповідність конструкції (конструкцій) вимогам нормативних документів щодо її зовнішнього вигляду;

- висновки органів, що погоджували дозвіл, про можливість його продовження, що надаються в порядку та строки, визначені підпунктами 6.15.3 та 6.15.4 цього Порядку.

Заява про продовження строку дії дозволу, подана з порушенням строку, встановленого цим пунктом, розгляду не підлягає.

8.2. Робочий орган робить запит в постійну комісії Пухівської сільської ради з питань благоустрою щодо наявності порушень у сфері благоустрою щодо зазначеного рекламного засобу його власником. Комісія протягом 2 днів надає до Робочого органу необхідну інформацію., Якщо порушення відсутні Робочий орган готує проект рішення виконкому щодо продовження терміну дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Якщо до власника рекламного засобу більше двох разів протягом терміну дії дозволу застосовувались адмінстягнення за порушення благоустрою, це є підставою для відмови в продовженні дозволу.

8.3. Робочий орган відмовляє у продовженні дозволу у випадках:

-  подання заявником неповного пакета документів, передбаченого підпунктом 8.1 цього Порядку;

- наявності заборгованості за користування місцями, що знаходяться в комунальній власності за договором тимчасового користування місцем, що знаходиться в комунальній власності для розміщення рекламного засобу;

-  наявності порушень у сфері благоустрою.

 Перелік підстав для відмови у внесенні змін до дозволу є вичерпним. Продовження строку дії дозволу або відмова у його продовженні фіксується у журналі реєстрації.

8.4. Відмова у продовженні строку дії дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

8.5. Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами скасовується на підставі відповідного рішення виконавчого комітету Пухівської сільської ради до закінчення строку його дії:

- за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами;

- у разі припинення юридичної особи;

- у разі припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця;

- у випадку встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

 - за необхідності, у випадку невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом шести місяців;

 - заборгованості за користування місцями, що знаходиться в комунальній власності, для розміщення рекламних засобів, більше ніж 3 місяці (підряд або не підряд).

 - у випадку розірвання договору на право тимчасового користування місцями для розташування рекламних засобів.

8.6. Рішення про анулювання дозволу фіксується у журналі реєстрації та надсилається розповсюджувачу зовнішньої реклами поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення.

Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання.

Рішення про анулювання дозволу може бути оскаржено у встановленому законодавством порядку.

8.7. Якщо рішенням суду яке вступило у законну силу, рішення виконавчого комітету Пухівської сільської ради про анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами буде визнано незаконним, дозвіл підлягає поновленню.

8.8. Поновлення дозволу відбувається шляхом здійснення відповідного запису в журналі реєстрації та направлення робочим органом письмового повідомлення про його поновлення.

8.9. У разі знищення анульованого дозволу, який було поновлено згідно з пп. 8.7 цього Порядку, робочий орган видає суб'єкту господарювання новий дозвіл.

8.10. Документи для продовження або анулювання дозволу подаються розповсюджувачем зовнішньої реклами до робочого органу через канцелярію виконавчого комітету Пухівської сільської ради.

 

9. Підстави та порядок демонтажу рекламних засобів

 

9.1. Демонтаж рекламних засобів здійснюється підрядною організацією за направленням робочого органу. Для виконання цих функцій підприємство може використовувати послуги суб’єктів господарювання на підставі відповідних договорів.

9.2. Демонтаж рекламного засобу здійснюється відповідно до цього Порядку у наступних випадках:

а) рекламний засіб є протиправно розміщеним;

б) рекламний засіб розміщується з порушенням вимог, передбачених розділом 4 цього Порядку, або технічний стан рекламного засобу не відповідає вимогам безпеки, а також якщо відповідні порушення чи недоліки не були усунуті у термін, зазначений у приписі Робочого органу;

в) рекламний засіб перебуває у неналежному санітарному та/або технічному стані (забруднений, погано пофарбований, містить несправні конструктивні елементи тощо), а також, якщо відповідні недоліки не були усунуті у термін, зазначений у приписі робочого органу;

г) заборгованість за користування місцями, що знаходиться в комунальній власності, для розміщення рекламних засобів, становить більше ніж 3 місяці. В такому випадку працівник виконавчого комітету Пухівської сільської ради, який веде контроль нарахувань і сплати по договірних зобов’язаннях подає Робочому органу пропозиції щодо скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

9.3. У випадках, визначених абзацом «а»  пп. 9.2 цього Порядку, демонтаж рекламного засобу здійснюється його власником за приписом робочого органу у термін, визначений приписом.

Про виконання припису власник рекламного засобу зобов’язаний письмово повідомити робочий орган не пізніше наступного дня від дати демонтажу рекламного засобу.

У разі невиконання зазначеного припису у встановлений робочим органом термін, демонтаж рекламного засобу здійснюється підрядною організацією за направленням Робочого органу.

У випадках, визначених абзацами «б», «в» пп. 9.2 цього Порядку, демонтаж рекламного засобу здійснюється після спливу терміну, зазначеного у приписі робочого органу, якщо вказані у приписі недоліки не усунуті або власник рекламного засобу не здійснив демонтаж самостійно.

9.4. Демонтаж рекламного засобу організовується підрядною організацією на підставі направлення, що видається робочим органом.

9.5. У разі відмови власника рекламного засобу самостійно демонтувати рекламний засіб, підрядна організація проводить демонтаж, після чого страхова компанія відшкодовує підрядній організації витрати по демонтажу (у випадках, коли з власником рекламного засобу було укладено договір доручення на демонтаж рекламного засобу).

9.6. Демонтовані рекламні засоби транспортуються для подальшого зберігання на територію, що знаходиться у віданні підрядною організації. Витрати, пов’язані з проведенням демонтажу рекламного засобу, його транспортуванням та зберіганням, відшкодовуються власником демонтованого рекламного засобу. Підрядна організація вправі вимагати відшкодування таких витрат у судовому порядку шляхом звернення з відповідним позовом згідно з вимогами чинного законодавства.

9.7. Демонтаж протиправно розміщеного рекламного засобу, власник якого невідомий, проводиться підрядною організацією на підставі направлення робочого органу. На вимогу робочого органу демонтаж самовільно встановлених рекламних засобів, власник яких невідомий, може також здійснюватися балансоутримувачем об’єкта, на якому розміщено такий рекламний засіб.

9.8. Факт проведення демонтажу рекламного засобу засвідчується актом проведення демонтажу, що складається не пізніше наступного дня від дати проведення демонтажу. За необхідності до акта додається фото фіксація місця розташування до та після демонтажу рекламного засобу. Акт проведення демонтажу складається в двох примірниках, один з яких спрямовується на зберігання підрядній організації, а другий вручається власнику рекламо носія (у разі його встановлення) або надсилається йому поштою.

9.9. Зберігання демонтованих рекламних засобів забезпечує підрядна організація, однак не більше терміну зберігання, встановленого цим Порядком.

9.10. Повернення демонтованого рекламного засобу розповсюджувачу зовнішньої реклами здійснюється на підставі його письмової заяви, що подається до підрядної організації у довільній формі. До заяви обов’язково додаються документи, що підтверджують право власності заявника на демонтований рекламний засіб.

Протягом семи днів з дня отримання заяви підрядна організація готує розрахунок витрат на проведення демонтажу рекламного засобу та його зберігання й вручає його розповсюджувачу зовнішньої реклами.

Видача рекламних засобів здійснюється протягом двох днів з дня отримання документа, що підтверджує внесення розповсюджувачем зовнішньої реклами плати в рахунок відшкодування витрат на проведення демонтажу рекламного засобу.

Видача конструкцій здійснюється за актом приймання-передачі, один з яких видається власнику рекламного засобу, а інший залишається в підрядної організації. У випадку отримання конструкцій уповноваженою особою власника до акта приймання-передачі додається також копія документа, що підтверджує право такої особи на вчинення відповідних дій від імені власника рекламного засобу.

Повернення рекламних засобів без відшкодування витрат підрядної організації на проведення демонтажу не допускається.

9.11. Демонтовані тимчасові, а також стаціонарні рекламні засоби з площею носія до 2 кв. м, рекламні засоби будь-якого формату, виконані з тканини або іншого подібного матеріалу, зберігаються протягом 3 місяців, а всі інші рекламні засоби - не більше 6 місяців з дати проведення демонтажу. Подальше розпорядження рекламними засобами, термін зберігання яких сплинув, здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

 

10. Плата за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів

 

10.1. У разі прийняття робочим органом рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, яке перебуває в комунальній власності, заявнику необхідно укласти договір доручення на демонтаж площини зі страховою компанією, яка страхує ризик неоплати послуг з демонтажу. КП «Мрія» доручається демонтаж рекламного засобу, в разі відмови його демонтажу власником протягом 3-ох днів після закінчення терміну дії дозволу. Після чого лист про встановлення за заявником пріоритету  направляється до виконавчого комітету Пухівської сільської ради для підготовки договору тимчасового користування місцем, що знаходиться в комунальній власності на період встановленого пріоритету та проекту дозволу. У разі відмови заявника укладати договір доручення на демонтаж рекламного засобу, рішення про встановлення пріоритету анулюється.

10.2. Пріоритет заявника на місце розташування рекламного засобу встановлюється строком на три місяці з дати прийняття робочим органом відповідного рішення. Протягом цього строку розповсюджувачем зовнішньої реклами щомісяця справляється плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, в розмірі 25 відсотків плати, встановленої виконкомом Пухівської сільської ради, до загального фонду бюджету села Пухівка.

10.3. Строк встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу може бути продовжений керівником робочого органу не більш як на три місяці у разі:

• продовження строку оформлення дозволу у зв’язку з потребою виконання архітектурно-планувальних робіт та розроблення проектно-технічної документації;

• письмового звернення заявника щодо продовження строку оформлення дозволу.

У разі продовження пріоритету, відповідно до п. 6.5 цього Порядку щомісячна плата справляється у розмірі 10 відсотків.

10.4. Робочий орган готує пакет документів, що включає:

 10.4.1. лист робочого органу про встановлення пріоритету;

10.4.2. проект договору тимчасового користування місцем, що знаходиться в комунальній власності (на термін 4 роки 11 місяців);

10.4.3. проект дозволу, в якому визначається вичерпний перелік уповноважених органів (осіб), з якими необхідно погодити дозвіл;

10.4.4. рахунок на підготовку бланків дозволів та договорів тимчасового користування місцем, що знаходиться в комунальній власності на підставі тарифів, затверджених виконкомом Пухівської сільської ради;

10.4.5. проект договору на комплексне обслуговування та відповідний рахунок і передає заявникові.

10.5. Заявник протягом п’яти днів підписує договір тимчасового користування місцем, що знаходиться в комунальній власності та здійснює оплату.

10.6. Порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності села Пухівка, для розташування рекламних засобів, встановлюється виконавчим органом Пухівської сільської ради, а місцями, що перебувають у державній або приватній власності, - на договірних засадах з його власником або уповноваженим ним органом (особою).

10.7. При розміщенні рекламного засобу на місцях, що належать до державної або приватної власності, заявник у місячний термін з моменту встановлення Робочим органом пріоритету подає до робочого органу лист від власника місця або уповноваженої ним особи, який надає згоду на розміщення зовнішньої реклами на об’єкті державної або приватної власності або копію договору на тимчасове користування цим місцем для розміщення рекламоносія, укладеного з власником або уповноваженим органом (особою).

10.8. З дати прийняття виконавчим органом рішення про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами, розмір плати за тимчасове користування місцем, що перебуває у комунальній власності, становить 100 відсотків згідно із затвердженими тарифами та справляється розповсюджувачем зовнішньої реклами у встановленому порядку. Підставою для нарахування та внесення розповсюджувачем реклами відповідної плати є укладений договір на право тимчасового користування місцями для розміщення зовнішньої реклами.

10.9. За наявності дозволу розповсюджувач зовнішньої реклами не звільняється від плати за право тимчасового користування місцем для розміщення рекламоносія при відсутності установки рекламного засобу.

10.10. У разі нерозміщення рекламного засобу через зміну містобудівної ситуації, здійснення реконструкції, ремонту доріг, будівництва на місці розташування конструкції плата не нараховується.

10.11. Соціальна реклама розміщується в порядку визначеним Положенням про соціальну рекламу та її використання при реалізації програм Пухівської сільської ради.

10.12. Кошти, які сплачуються розповсюджувачами реклами за користування місцями, що знаходяться в комунальній власності, надходять на рахунок  загального фонду бюджету села Пухівка.

10.13. Розмір платежів за користування місцями, що знаходяться в комунальній власності, для розташування рекламних засобів визначається за формулою:

С (плата за користування) = К1(тариф за розташування) х К2(зональний коефіцієнт)

10.14. Тариф за розташування зовнішньої реклами визначається у відповідності до рекламної площі рекламоносія.

10.15. Зональний коефіцієнт визначається в залежності від місця розташування рекламоносія .

10.16. Порядок та термін оплати визначаються умовами договору користування місцями, що знаходяться в комунальній власності, для розташування рекламних засобів;

10.17. Розмір  плати за тимчасове  користування місцем розташування рекламного засобу не може встановлюватися залежно від змісту комерційної реклами.

10.18. За несвоєчасне внесення плати за користування місцем, Робочим органом за весь період заборгованості може нараховуватися  пеня в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми несплаченої заборгованості за кожний день прострочення. Пеня зараховується до загального фонду бюджету села Пухівка.

10.19. У разі використання місця під установку рекламного засобу у визначений період року, у договорі на тимчасове користування місцями для розташування спеціальних конструкцій вказується конкретний термін розміщення рекламоносія та плата справляється за вищезазначений період розташування рекламної конструкції. Після закінчення терміну дії договору розповсюджувач зовнішньої реклами повинен демонтувати рекламоносій.

 

11. Перехідні положення

 

11.1. Розробка та затвердження схем комплексного розміщення зовнішньої реклами здійснюється поступово.

11.2. Перехідний період для модернізації та зменшення кількості рекламних засобів встановити терміном 3 роки з дня набуття чинності Порядку розміщення зовнішньої реклами.

11.3.Після прийняття даного Порядку всі раніше встановлені пріоритети на розміщення рекламних засобів припиняються, всі надані дозволи на розміщення зовнішньої реклами діють до встановленого терміну. Після закінчення терміну дії дозволів до набуття чинності даного Порядку, такі дозволи продовжуються за процедурою отримання нового дозволу визначеною даним Порядком.

11.4. В разі якщо даним Порядком або рішенням виконкому встановлено розроблення комплексних схем розміщення зовнішньої реклами, встановлення пріоритетів та видача дозволів на розміщення зовнішньої реклами на таких територіях до затвердження комплексних схем не допускається. Виключення становлять індивідуальні рекламні засоби для обслуговування об’єктів комерційного призначення, тимчасові рекламні засоби на об’єктах будівництва.

11.5. Власники рекламних засобів, які мають діючі дозволи на розміщення зовнішньої реклами на територіях, де розроблені комплексні схеми, мають пріоритетне право на отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами на даній території. Власники рекламних засобів, які мають дозволи на розміщення зовнішньої реклами термін дії яких скінчився, мають право отримати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами на територіях де розроблено комплексні схеми розміщення рекламних засобів на загальних засадах.

11.6. Після затвердження виконкомом Пухівської сільської ради схем комплексного розміщення рекламних засобів, всі рекламні засоби, які знаходяться не в схемах Підлягають демонтажу в 3-місячний термін з дня затвердження схеми.

11.10. В разі, якщо на певну територію має бути розроблена схема комплексного розміщення рекламних засобів, але на момент подачі заяви про продовження терміну дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами, схему не розроблено, робочий орган готує проект рішення виконкому про продовження терміну дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами до 01.01.2018 р.

 

 

12. Заключні положення

 

12.1. Контроль за дотриманням цього Порядку здійснює в межах своїх повноважень робочий орган, а також інші органи чи орагнізації згідно із законодавством.

12.2. Розповсюджувач зовнішньої реклами забезпечує розташування та експлуатацію рекламних засобів з дотриманням норм техніки безпеки, пожежної безпеки і санітарних норм та несе відповідальність за будь-які порушення норм безпеки, несправності та аварійні ситуації, що виникають з його вини, і повинен за свій рахунок усувати всі дефекти, що виникають в процесі експлуатації рекламних засобів.

12.3. За результатами проведеної на підставі направлення робочого органу перевірки, складається акт, у якому фіксуються виявлені порушення. Акти перевірки та додані до нього матеріали передаються робочому органу, який за наслідками розгляду вказаних матеріалів вправі здійснити наступні дії:

- звернутися до особи, якою допущено порушення встановленого порядку розміщення зовнішньої реклами, з приписом про усунення порушень у визначений робочим органом термін;

- звернутися до особи, що протиправно розміщує рекламний засіб, з приписом про здійснення демонтажу протиправно розміщеного рекламного засобу (рекламних засобів);

- звернутися до уповноважених територіальних органів виконавчої влади у справах захисту прав споживачів щодо фактів виявлених порушень.

12.4. У разі порушення порядку видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами, посадові особи, відповідальні за видачу дозволу, несуть відповідальність, передбачену законодавством України.

12.5. Питання, що не врегульовані цим Порядком, вирішуються згідно з чинним законодавством України, а також відповідно до рішень Пухівської сільської ради та її виконавчого органу.

12.6. Спори, що виникають при вирішенні питань, пов'язаних з розміщенням зовнішньої реклами, вирішуються у встановленому законодавством порядку.

 

 

 

Тарифи в місяць за розташування зовнішньої реклами,

визначені рекламною площею рекламоносія (К1)

 

1 м2 – 76 грн.

11 м2 – 180 грн.

від 21 до 25 м2 – 240 грн.

2 м2 – 100 грн.

12 м2 – 188 грн.

від 26 до 30 м2 – 276 грн.

3 м2 – 116 грн.

13 м2 – 192 грн.

від 31 до 35 м2 – 288 грн.

4 м2 – 132 грн.

14 м2 – 196 грн.

від 36 до 40 м2 – 300 грн.

5 м2 – 140 грн.

15 м2 – 200 грн.

від 41 до 45 м2 – 312 грн.

6 м2 – 156 грн.

16 м2 – 204 грн.

від 46 до 50 м2 та більше – 320 грн.

7 м2 – 164 грн.

17 м2 – 208 грн.

 

8 м2 – 168 грн.

18 м2 – 208 грн.

 

9 м2 – 172 грн.

19 м2 – 216 грн.

 

10 м2 – 176 грн.

20 м2 – 224 грн.

 

 

Для розміщення тимчасових рекламних засобів, виносних щитових конструкцій, проведення рекламних акцій:

 

1 м2 – 50 грн./на добу.

Якщо площу визначити неможливо – 100 грн.

 

 

Зональний поділ території міста на зони,

по яким застосовується зональний коефіціент (К2)

 

 

 

зона1

вул. Центральна, вул.. деснянська, вул.. Поштова, вул.. Соборна, вул.. Набережна, вул.. Космонавтів, вул.. Північна, пров. Північний, вул.. Стрілецька.

 

К2 – 2

 

 

 

 

 

зона ІІ

вул.. Захватівська, вул.. Ягідна, пров. Лісовий, вул.. Армійська, вул.. Лугова, вул.. Дубрівська, вул.. Єдності, вул.. Л.Українки, вул.. Озерна, вул.. Солов’їна, вул.. Рожівська, вул.. П.Мирного, вул.. Мисливська, вул.. Вишнева, вул.. Польова, вул.. Рибальська, вул.. Ватутіна, вул.. Першотравнева, вул.. Пасічанська, вул.. Педагогічна, вул.. Шевченка, пров. Шевченка, вул.. Тиха, вул.. Гагаріна, вул.. Оксамитова, вул.. Микала, вул.. Садова, вул.. Лісова, вул.. Липова, вул.. Миру, вул.. Ялинкова, вул.. Нова, вул.. Піщана, вул.. Молодіжна, вул.. Каштанова, пров. Каштановий, вул.. Яблунева, вул.. Журавлина, вул.. Берегова, вул.. Блакитна, вул.. Волошкова, вул.. Комарівська, вул.. Зазимська, вул.. Окружна, вул.. Степова, вул.. Незалежності, вул.. Райдужна, вул.. Довженка, вул.. Вільхова, вул.. Березова, вул.. Зелена, вул.. Слов’янська, вул.. Старонаводницька, вул.. Черкаська, вул.. Хутірська, вул.. Соколина, вул.. Сагайдачного, вул.. Гайова, вул.. Либідська, вул.. Майбутнього, вул.. Остерська, вул.. Бузкова, вул.. Проліскова, вул.. Чернігівська, вул.. Вербова, вул.. Тополина, вул.. Соболівська, вул.. Козацька, вул.. Затишна, вул.. Мулярова, вул.. Спаська, вул.. Світанкова, вул.. Полярна, вул.. Східна, вул.. Довга, вул.. Глибочицька, вул.. Магістральна, вул.. Барвиста, вул.. Промислова, вул.. Калинова, вул.. Патріотична, вул.. Живописна, вул.. Привітна, вул.. Вегівська (СТ Вега), вул.. Весняна (СТ Софія), вул.. Прирічна (СТ Діоніс), вул.. Садова 1 (СТ Труд), вул.. Садова 2 (СТ Труд), вул.. Садова 3 (СТ Труд), вул.. Чорновола (СТ Оріон), вул.. Б.Хмельницького (СТ Хвиля), вул.. Франка (СТ Хвиля), вул.. Європейська (СТ Хвиля), вул.. Київська (СТ Хвиля), вул.. Гончара (СТ Хвиля), вул.. Львівська (СТ Хвиля), вул.. Леонтовича (СТ Хвиля), вул.. Свободи (СТ Волна), вул.. Рибалок (СТ Волна), вул.. Сонячна (СТ Волна), вул.. Степова (СТ Волна), вул.. Вишнева (СТ Волна), вул.. Квітнева (СТ Волна), вул.. Травнева (СТ Волна), вул.. Дружби (СТ Волна), Вул.. 8 Березня (СТ Волна), вул.. Броварська(СТ Волна), вул.. Зоряна (СТ Волна).      

 

К2 – 1,2

 

 

 

Третя зона

Інші частини села Пухівка.

К2 – 0,8


Аналіз регуляторного впливу рішення Пухівської сільської ради

«Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами в селі Пухівка Броварського району Київської області»

 

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003р. №1160-ІV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. №308, визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Пухівської сільської ради «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами в селі Пухівка Броварського району Київської області» як регуляторного акту.

 

1. Опис проблеми

Надмірна концентрація та хаотичність розміщення засобів зовнішньої реклами на вузлових дорогах, площах, територіях великого скупчення людей та транспорту; неузгодженість між собою типів та форматів рекламоносіїв, що перешкоджає формуванню єдиного ансамблю зовнішнього рекламного середовища та порушує візуальну цілісність сільського простору; застарілість переважної більшості встановлених у селі Пухівка рекламоносіїв; превалювання великоформатних рекламоносіїв, що знижує рівень ефективності сприйняття зовнішньої реклами та створює враження перенасиченості сільського простору рекламними засобами; відсутність зацікавленості рекламних операторів у відновленні та заміні парку існуючих спеціальних конструкцій; відсутність механізму формування єдиного підходу до розміщення навісних конструкцій на фасадах будівель у центральній та інших частинах села Пухівка.

Вирішення вказаного переліку проблем потребує прийняття комплексного нормативного акту. З цією метою розроблено проект рішення Пухівської сільської ради «Про затвердження правил розміщення зовнішньої реклами в селі Пухівка Броварського району Київської області».

 

2. Визначення цілей державного регулювання

Основними цілями державного регулювання є формування єдиної політики у сфері зовнішньої реклами, активізації взаємодії уповноважених органів, підприємств, установ та організацій Пухівської сільської ради та учасників відповідного ринку у напрямку підвищення ефективності використання рекламно-інформаційного потенціалу села, забезпечення у процесі розміщення засобів зовнішньої реклами розумного балансу комерційних інтересів та пріоритету щодо збереження цілісності оточуючої забудови, стимулювання інвестиційної діяльності рекламних операторів на прозорих та зрозумілих засадах гарантування захисту інвестицій.

 

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей, наведення аргументів стосовно переваги обраного способу

Перевага обраного виду правового регулювання над усіма іншими можливими способами ґрунтується на імперативності (загальнообов'язковості) рішень Пухівської сільської ради для виконання на території села Пухівка, що передбачено ст. 144 Конституції України та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». Вирішення проблеми зазначеної у пункті 1 цього аналізу можливе лише шляхом прийняття відповідного рішення.

 

4. Опис механізмів та заходів, що  пропонується для вирішення проблеми

Зазначені проблеми у проекті рішення Пухівської сільської ради «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами в селі Пухівка Броварського району Київської області» вирішуються за рахунок впровадження на території села Пухівка нормативної бази щодо:

- впровадження нового зонування сільської території;

- визначеність типу та формату рекламних засобів залежно від зони їх розташування;

- благоустрій згідно схем комплексного розміщення зовнішньої реклами та інше.

 

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття зазначеного регуляторного акта врегулює правові відносини, що виникають між розповсюджувачами зовнішньої реклами та уповноваженим робочим органом у процесі розміщення рекламних конструкцій, а також надасть можливість більш повного та досконалого регулювання розташування реклами за рахунок впровадження нових вимог до розміщення рекламоносіїв на території села Пухівка. Відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повторне відстеження регуляторного акта буде здійснено через рік з дня набрання чинності.

 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта

Внаслідок прийняття Порядку розміщення зовнішньої реклами в селі Пухівка Броварського району Київської області буде впорядковано процеси розміщення рекламоносіїв та врегульовано відносини розповсюджувачів зовнішньої реклами з органами місцевого самоврядування під час виконання робіт з розташування рекламних засобів, та їх використання.

 

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Строк дії зазначеного регуляторного акта необмежений.

У разі потреби, за підсумками аналізу відстеження його результативності, до нього будуть вноситься відповідні зміни. При виникнення змін у чинному законодавстві, які можуть впливати надію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситися відповідні корективи.

 

8. Визначення показників результативності акта

Результативність регуляторного впливу рішення Пухівської сільської ради «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами в селі Пухівка Броварського району Київської області» визначатиметься за такими показниками:

1. формування єдиного підходу до розміщення ремних конструкцій у зонах села Пухівка;

2. зменшення концентрації конструкцій у вузлових точках села Пухівка;

3. ефективність застосування схемного способу благоустрою;

4. активність інвестиційної діяльності рекламних операторів;

5. естетичні зміни в процесі реалізації вказаної концепції.

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності акта

Визначення результативності Порядку розміщення зовнішньої реклами в селі Пухівка Броварського району Київської області визначається за річними звітними показниками Виконавчого комітету Пухівської сільської ради.

Пропозиції та зауваження до проекту рішення приймаються від фізичних та юридичних осіб протягом одного місяця з дня його оприлюднення на адресу: Україна, 07413, Київська обл.., Броварський район, с. Пухівка, вул. Центральна, 118-А, тел.: (045) 94-26-1-45,

e-mail: pukhivka@ukr.net.

 

 

 

 

Comments