Порядок проведення конкурсу на право оренди майна територіальної громади села Пухівка

опубліковано 10 січ. 2017 р., 05:27 Секретар сільради

Порядок
проведення конкурсу на право оренди майна територіальної громади села Пухівка Броварського району Київської області

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення конкурсу на право оренди майна територіальної громади села Пхівка Броварського району Київської області, зокрема цілісних майнових комплексів комунальних підприємств територіальної громади села Пухівка Броварського району Київської області, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць), нерухомого майна (будівель, споруд, нежитлових приміщень) та іншого окремого індивідуально визначеного майна, що перебуває у комунальній власності (далі – об’єкт).

2. Конкурс на право оренди об'єкта (далі - конкурс) оголошується орендодавцем.

3. Конкурс проводить конкурсна комісія.

4. Оголошення про проведення конкурсу на право оренди майна публікується після надходження до орендодавця рішення постійної комісії Пухівської сільської ради з питань власності (далі — Постійна комісія) або Пухівської сільської ради та визначення конкурсною комісією умов конкурсу.

Оголошення публікується в одному із регіональних ЗМІ Броварського району та додатково за рішенням конкурсної комісії в інших виданнях. Оголошення також оприлюднюється на офіційному інтернет-сайті Пухівської сільської ради та офіційній Інтернет сторінці орендодавця, у разі наявності.

У разі відсутності коштів у орендодавця публікація оголошення може бути здійснена за рахунок підприємства-балансоутримувача з подальшою компенсацією орендарем витрат на публікацію.

Оголошення публікується не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення конкурсу і повинно містити такі відомості:

інформація про об'єкт (назва, площа, місцезнаходження із зазначенням поверху, у разі оренди цілісного майнового комплексу - також обсяг і основна номенклатура продукції, у тому числі тієї, що експортується, кількість і склад робочих місць, рівень прибутковості об'єкта за останні три роки, розмір дебіторської та кредиторської заборгованості, наявність майна в заставі, податковій заставі, в оренді);

умови конкурсу;                             

дата, час і місце проведення конкурсу;

кінцевий строк прийняття пропозицій від претендентів (не більш як за три робочих дні до дати проведення конкурсу);

розмір авансової орендної плати, що становить подвійну стартову орендну плату, та реквізити рахунку для її внесення;

перелік документів, які подаються претендентами для участі в конкурсі, місце та форма їх подання.

Особи, які під час вивчення попиту виявили зацікавленість в оренді об'єкта, письмово повідомляються орендодавцем про публікацію оголошення проведення конкурсу.

5. Умовами конкурсу є:

стартовий розмір орендної плати, який розрахований за ставкою, згідно з Методикою розрахунку орендної плати для об’єктів державного та/або комунального майна визначеною діючим на момент проведення конкурсу законодавством України, яке передається в оренду але не нижчою, ніж опублікованою в оголошенні про намір передати майно в оренду;

зобов’язання орендаря щодо:

використання об'єкта оренди за цільовим призначенням (у разі оренди цілісного майнового комплексу - відповідно до напряму виробничої діяльності підприємства);

дотримання вимог щодо експлуатації об'єкта;

внесення авансової орендної плати;

компенсація переможцем конкурсу витрат орендодавця або іншого суб'єкта на здійснення незалежної оцінки об'єкта оренди, витрат орендодавця або підприємства-балансоутримувача на публікацію оголошення про конкурс за виставленими рахунками відповідних засобах масової інформації (у разі відсутності бюджетного фінансування цих витрат).

Умови конкурсу можуть також передбачати зобов'язання орендаря щодо:

виконання певних видів ремонтних робіт;

виконання встановлених для підприємства мобілізаційних завдань;

виготовлення продукції в обсягах, необхідних для задоволення потреб територіальної громади села Пухівка;

збереження (створення нових) робочих місць;

вжиття заходів для захисту навколишнього природного середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об'єкта;

створення безпечних умов праці;

дотримання умов належного утримання об'єктів соціально-культурного призначення.

Інші умови можуть бути включені до умов конкурсу з урахуванням пропозицій підприємства-балансоутримувача.

Орендодавець не має права змінювати умови проведення конкурсу після опублікування оголошення про конкурс.

6. Критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної плати, та за умови взяття зобов’язань, виконання інших умов конкурсу.

7. Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії в запечатаному конверті прошнуровані та пронумеровані документи, разом з описом:

1) заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в оголошенні про конкурс. У разі оренди цілісного майнового комплексу претендент подає також висновок органу Антимонопольного комітету про можливість передачі претенденту в оренду зазначеного майна. Якщо претендент вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу;

пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу;

інформацію про засоби зв'язку з ним;

2) відомості про претендента:

для юридичної особи:

документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

копії установчих документів (завірені заявником) та базовий витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, який виданий не більше як за 30 днів до дня подачі документів;

для фізичної особи:

копію документа, що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність на представника;

за наявності відповідного статусу – базовий витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, який виданий не більше як за 30 днів до дня подачі документів;

завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку.

3) документи, що засвідчують сплату авансової орендної плати.

8. Конкурсна комісія створюється Орендодавцем в кількості трьох осіб. Створення та персональний склад Конкурсної комісії затверджується Виконавчим комітетом Пухівської сільської ради.

До складу конкурсної комісії може бути включений, за поданням Постійної комісії не більш ніж один депутат Пухівської сільської ради ради.

Засідання конкурсної комісії є правоможним у разі участі в ньому не менш трьох осіб.

9. Основними завданнями конкурсної комісії є:

визначення умов та строку проведення конкурсу;

розгляд поданих претендентами документів та визначення списку претендентів, допущених до участі в конкурсі. За заявою претендента (його представника) розгляд документів здійснюється за його участю;

проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону;

розгляд конкурсних пропозицій учасників конкурсу та визначення переможців конкурсу;

складення протоколів та подання їх для затвердження орендодавцю.

10. Конкурсна комісія розпочинає роботу з моменту її створення.

11. Керує діяльністю конкурсної комісії та організовує її роботу голова конкурсної комісії, який призначається Виконавчим комітетом Пухівської сільської ради. Голова конкурсної комісії скликає засідання конкурсної комісії, головує на її засіданнях і організовує підготовку матеріалів для розгляду конкурсною комісією.

Рішення конкурсної комісії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів конкурсної комісії. Голова конкурсної комісії має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів конкурсної комісії.

Заступник голови конкурсної комісії, який виконує обов'язки голови конкурсної комісії у разі його відсутності, призначається за необхідності Виконавчим комітетом Пухівської сільської ради.

Секретар конкурсної комісії призначається Виконавчим комітетом Пухівської сільської ради та здійснює реєстрацію учасників конкурсу і за результатами складає протокол засідання конкурсної комісії.

12. У разі потреби в отриманні додаткової інформації конкурсна комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.

Члени конкурсної комісії та працівники орендодавця, які забезпечують проведення конкурсу, несуть відповідальність за розголошення інформації:

про учасників конкурсу, їх кількість та конкурсні пропозиції (до визначення переможця);

яка міститься в документах, поданих учасниками конкурсу.

13. Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону.

14. Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються до підрозділу орендодавця, який відповідно до своїх функцій здійснює реєстрацію вхідної кореспонденції, у конвертах з написом "На конкурс" з відбитком печатки претендента, у разі її наявності. Зазначені конверти передаються голові конкурсної комісії перед її черговим засіданням, під час якого конверти розпечатуються.

15. Подані претендентами документи розглядаються на засіданні конкурсної комісії з метою формування списку його учасників. У разі коли пропозиція тільки одного претендента відповідає умовам конкурсу, аукціон з визначення розміру орендної плати не проводиться і з таким претендентом укладається договір оренди згідно з наданою ним пропозицією.

Конкурс вважається таким, що не відбувся, про що Головою Пухівської сільської ради видається відповідний розпорядчий документ, у разі:

неподання заяв про участь у конкурсі;

відсутності пропозицій, які відповідають умовам конкурсу;

знищення об'єкта оренди або істотної зміни його фізичного стану.

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, орендодавцем може бути повторно оголошено конкурс щодо передачі в оренду того самого об’єкта, із зменшенням стартової орендної плати не більше ніж на 50 відсотків.

16. У разі надходження двох або більше пропозицій, які відповідають умовам конкурсу, переможець визначається конкурсною комісією за критерієм найбільшої запропонованої орендної плати за перший/базовий місяць оренди із застосуванням принципу аукціону.

17. На засіданні можуть бути присутні представники засобів масової інформації та інші заінтересовані особи. Секретар конкурсної комісії реєструє в протоколі засідання конкурсної комісії кожного учасника конкурсу із зазначенням найменування/прізвища учасника чи уповноваженої ним особи.

18. Учасники конкурсу подають в запечатаних конвертах конкурсні пропозиції щодо розміру орендної плати. Розмір орендної плати, зазначений у конкурсній пропозиції, не може бути меншим за розмір стартової орендної плати, зазначеної в оголошенні про проведення конкурсу.

19. Голова конкурсної комісії (у разі його відсутності - заступник голови конкурсної комісії) в присутності членів конкурсної комісії та учасників конкурсу розпечатує конверти і оголошує їх зміст. Конкурсні пропозиції, у яких зазначений розмір орендної плати нижчий, ніж визначений в умовах конкурсу, до уваги не беруться, а особи, які їх подали, до подальшої участі в конкурсі не допускаються. Такі конкурсні пропозиції вносяться до протоколу з відміткою "не відповідає умовам конкурсу".

20. Після оголошення всіх конкурсних пропозицій щодо орендної плати конкурс проводиться у формі торгів "з голосу" головою конкурсної комісії (у разі його відсутності - заступником голови конкурсної комісії). Початком торгів вважається момент оголошення найбільшого розміру орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях. Голова конкурсної комісії (у разі його відсутності - заступник голови конкурсної комісії) пропонує учасникам вносити пропозиції.

21. У процесі проведення торгів учасники конкурсу піднімають руку і зазначають кого вини представляють, називають свою пропозицію та заповнюють і підписують бланк пропозиції, в якому зазначаються реєстраційний номер учасника і запропонована сума. Забезпечення учасників зазначеними бланками покладається на секретаря конкурсної комісії.

22. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком, який установлюється конкурсною комісією, але не може бути меншим ніж 10 гривень. Якщо після того, як голова конкурсної комісії тричі оголосив останню пропозицію, від учасників конкурсу не надійдуть пропозиції щодо більш високого розміру орендної плати, голова конкурсної комісії оголошує "Вирішено", називає учасника, який запропонував найбільший розмір орендної плати, і оголошує його переможцем конкурсу.

23. Конкурсна комісія також визначає черговість учасників конкурсу, з якими укладається договір оренди за відповідним розміром орендної плати, у разі не укладання договору оренди з переможцем конкурсу. У разі не укладання договору оренди з переможцем конкурсу, договір укладається з учасником конкурсу, пропозиція якого була попередньою, згідно бланків пропозицій.

24. Після закінчення засідання конкурсної комісії, на якому визначено переможця конкурсу, складається протокол у якому зазначаються: відомості про учасників; стартова орендна плата; пропозиції учасників (підписані бланки з пропозиціями); найбільші розміри орендної плати  запропоновані всіма учасниками конкурсу; результати конкурсу. Протокол в день проведення засідання конкурсної комісії підписується головою конкурсної комісії (у разі його відсутності - заступником голови конкурсної комісії) та секретарем конкурсної комісії.

25. Протокол про результати конкурсу протягом трьох робочих днів після його підписання затверджується Головою Пухівської сільської ради. Орендодавець протягом трьох робочих днів після затвердження протоколу про результати конкурсу розміщує інформацію на офіційному інтернет-сайті Пухівської сільської ради та офіційній Інтернет сторінці орендодавця, за її наявності.

26. У разі коли переможцем конкурсу є суб'єкт малого підприємництва, який провадитиме виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах, запропонована ним на конкурсі орендна плата, при укладанні договору, визначається з урахуванням особливостей наданих чинним законодавством України.

27. Авансова орендна плата не повертається переможцю або іншим учасникам конкурсу, яким пропонувалось підписати договір оренди у разі не підписання ними договору оренди. Орендодавець та/або Підприємство-балансоутримувач повертає авансову орендну плату всім іншим учасникам конкурсу після отримання повідомлення орендодавця.

28. У разі не укладання договору оренди жодним з учасників орендодавець за рішенням конкурсної комісії може оголосити новий конкурс.

 

Голова Пухівської сільської ради                  М. Г. Труба

 

 

Comments