ПОЛОЖЕННЯ про порядок продажу земельних ділянок під майном у селі Пухівка

опубліковано 11 січ. 2017 р., 23:28 Секретар сільради

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок продажу земельних ділянок під майном у селі Пухівка Броварського району Київської області

 

1.      Загальні положення.

 

Це Положення розроблене відповідно до Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших актів чинного законодавства та регулює порядок продажу земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що є власністю громадян, фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб. 

Об’єктами продажу є земельні ділянки несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що перебувають у володінні та/або користуванні та/або розпорядженні громадян, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб. Норми цього положення поширюються на земельні ділянки, які розташовані в межах села Пухівка та належать до категорії земель, що можуть бути передані у власність згідно чинного законодавства України.

 Суб’єктами правовідносин з продажу земельних ділянок є:

Продавець – Пухівська сільська рада в межах повноважень, визначених чинним законодавством України.

Покупці – громадяни, фізичні особи-підприємці та юридичні особи, які є володільцями, користувачами або розпоряджувачами об’єктів нерухомого майна, розташованого на земельних ділянках у селі Пухівка Броварського району Київської області. 

Продаж земельних ділянок у власність здійснюється за заявами власників об’єктів нерухомого майна, розташованого на земельних ділянках селі Пухівка. Продаж земельних ділянок за заявами зацікавлених осіб полягає в передачі права власності на земельну ділянку покупцю за ціною, визначеною на підставі експертної грошової оцінки відповідно до встановленого чинним законодавством порядку. Уповноваженим органом Пухівської сільської ради який здійснює підготовку проектів рішень Пухівської сільської ради про продаж (відмову в продажу) земельних ділянок під  об’єктами нерухомості, забезпечує укладення договорів про сплату авансового внеску, контролює сплату авансового внеску та надходження коштів від продажу земельних ділянок, здійснює замовлення експертної грошової оцінки після проведення конкурсного відбору з метою визначення ціни земельної ділянки є Виконавчий комітет Пухівської сільської ради. 

Цей порядок не поширюється на продаж земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти, які підлягають приватизації. 

 2. Порядок викупу земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна

  2.1 Громадяни, фізичні особи-підприємці та юридичні особи, зацікавлені у придбанні земельних ділянок у власність (в тому числі, під власним майном), подають заяву (додаток 1) до Пухівської сільської ради.

  2.2 У заяві  зазначаються місце розташування земельної ділянки, її цільове призначення, розміри та площа, а також згода на укладення договору про сплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки.  До заяви  додаються:  а) документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою та документи, що посвідчують речове право на нерухоме майно (будівлі та споруди), розташоване на цій земельній ділянці (завірені копії);  б) копія установчих документів для юридичної особи (завірені копії), а для громадянина – копія документа, що посвідчує особу;  в) свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця у разі продажу земельної ділянки фізичній особі - підприємцю (завірену копію). г) витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;

 2.3 Пухівська сільська рада у місячний строк розглядає заяву  і приймає рішення про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи про відмову в продажу із зазначенням обґрунтованих причин відмови. Підставою для відмови в продажу земельної ділянки є: а) неподання документів, необхідних для прийняття рішення щодо продажу такої земельної ділянки;  б) виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;  в) якщо щодо суб’єкта підприємницької діяльності порушена справа про банкрутство або припинення його діяльності;  г) встановлена Земельним кодексом України заборона на передачу земельної ділянки у приватну власність;  ґ) відмова від укладення договору про сплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки.

Рішення про відмову продажу земельної ділянки може бути оскаржене в суді.

 2.4 Рішення Пухівської сільської ради про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки є підставою для проведення  експертної грошової оцінки земельної ділянки та укладення договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки (додаток 2). 

2.5 Кошти в рахунок авансового внеску сплачуються особою або юридичною особою в 15-денний термін після укладення договору. 

 2.6 Після сплати покупцем земельної ділянки авансового внеску Уповноваженим органом  здійснюється замовлення експертної грошової оцінки земельної ділянки.

  2.7 Ціна земельної ділянки визначається за експертною грошовою оцінкою, що проводиться організацією, яка має відповідну ліцензію на виконання цього виду робіт на замовлення Пухівської сільської ради в особі Виконавчого комітету Пухівської сільської ради. Організація, яка здійснює експертні грошові оцінки земельних ділянок визначається спеціально створеною комісією відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель (додаток 3). Фінансування робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки здійснюється за рахунок внесеного покупцем авансу, що становить 5 відсотків вартості земельної ділянки, визначеної за нормативною грошовою оцінкою земельної ділянки, але не може бути меншим за орієнтовну вартість виготовлення звіту з експертної грошової оцінки.  Порядок зарахування та використання коштів авансового внеску визначається законодавством України. Сума авансового внеску зараховується до ціни продажу земельної ділянки. У разі відмови покупця від укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки сума авансового внеску не повертається.

 

2.8 Рішення Пухівської сільської ради про продаж земельної ділянки є підставою для укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки. Договір купівлі-продажу земельної ділянки підлягає нотаріальному посвідченню. Документ про оплату або про сплату першого  платежу (у разі продажу земельної ділянки з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки) є підставою для державної реєстрації земельної ділянки за Покупцем. Розрахунки за придбання земельної ділянки можуть здійснюватися з розстроченням платежу за згодою сторін, але не більше ніж на один рік. Порядок здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки визначається Кабінетом Міністрів України.

 2.9 Кошти, отримані від продажу земельних ділянок у селі Пухівка Броварського району Київської області, зараховуються до бюджету в порядку, визначеному законодавством.

  3. Особливості продажу земельних ділянок в селі Пухівка Броварського району Київської області іноземним державам, іноземним юридичним особам.

 3.1. Продаж земельних ділянок, що перебувають у власності територіальних  громад, іноземним юридичним особам здійснюється за зверненням Пухівської сільської ради в установленому порядку до Кабінету Міністрів України щодо погодження продажу даним особам.

 3.2. Розгляд клопотання і продаж земельних ділянок здійснюються Пухівською сільською радою після отримання погодження Кабінету Міністрів України. 

 

          Секретар Пухівської сільської ради              А. Г. Писаренко                                                 

                     

Додаток 1

 до Положення про порядок продажу

 земельних ділянок під об’єктами

 нерухомості в селі Пухівка.

 

Голові Пухівської сільської ради

______________________________

                                                                                                від___________________________

                                                                                                _____________________________

                                                                                                адреса________________________

_____________________________

Тел.__________________________

 

ЗАЯВА

 

 Прошу продати мені земельну ділянку несільськогосподарського призначення площею _________ га,  що розташована за адресою: _____________________________________,  _____________________________________________________________________________  (цільове призначення земельної ділянки)  _______________________________________________________________________  (розмір та площа земельної ділянки)  Цією заявою одночасно надаю згоду на укладення договору про сплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки.

 

 

 «____» ____________ 201 __ р.  __________________________________ ______________ 

                                                                                         (прізвище та ініціали) (підпис) 

 

Перелік документів, що додаються до заяви: 

 

1. Документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою (завірена копія).

2. Документи, що посвідчують право власності на нерухоме майно (будівлі та споруди), розташоване на цій земельній ділянці   (завірені копії).

3. Копія документа, що посвідчує особу.

4. Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця (завірена копія).

5. Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

  

Секретар Пухівської сільської ради 

А. Г. Писаренко                                                                                 

 

Додаток 3

 до Положення про порядок продажу

земельних ділянок під об’єктами

нерухомості в селі Пухівка

 

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель

 

Це Положення розроблено відповідно до Земельного кодексу України, Законів України «Про оцінку земель», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою забезпечення конкурентних засад та неупередженості у відборі суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, які підлягають продажу громадянам, фізичним особам-підприємцям та юридичним особам .

  Це Положення визначає процедуру конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, які підлягають продажу громадянам, фізичним особам-підприємцям та юридичним особам.

  1. Визначення термінів 

 

1.      У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

-          об’єкт експертної грошової оцінки - земельні ділянки чи їх частини або сукупність земельних ділянок в селі Пухівка Броварського району Київської області;

-          суб’єкт оціночної діяльності (учасник конкурсу) - суб’єкт господарювання незалежно від його організаційно-правової форми та форми власності, що має у своєму складі оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок та які отримали ліцензії на виконання землеоціночних робіт у встановленому законом порядку; 

-         оцінювач – фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, яка отримала кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок та ліцензію на виконання землеоціночних робіт у встановленому законом порядку; 

-         договір на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки – договір, укладений між Пухівською сільською радою та суб’єктом оціночної діяльності, визначеним на конкурентних засадах відповідно до цього Положення; 

-         експертна грошова оцінка земельної ділянки

- результат визначення вартості земельної ділянки та пов'язаних з нею прав суб'єктом оціночної діяльності у сфері оцінки земель із застосуванням сукупності підходів, методів та оціночних процедур, що забезпечують збір та аналіз даних, проведення розрахунків і оформлення результатів у вигляді звіту про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

 2. Загальні положення 

 2.1. Конкурс по відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок здійснюється, у вісімнадцятиденний термін, конкурсною комісією з проведення конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель (далі – Комісія), склад якої затверджується розпорядженням Голови Пухівської сільської ради. 

2.2. Засідання Комісії є правомочним у разі присутності на ньому не менше 2/3 її кількісного складу. 

2.3. Рішення Комісії приймається протягом чотирьох днів, більшістю голосів присутніх на засіданні та оформляється протоколом, який підписується усіма присутніми на засіданні членами Комісії.  У разі рівної кількості голосів, голос голови комісії є вирішальним.

  2.4. Організацію роботи Комісії здійснює Виконавчий комітет Пухівської сільської ради. 

 3. Підготовка до проведення конкурсу.

  3.1. У разі прийняття рішення про проведення конкурсу, інформація стосовно його терміну проведення, публікується в засобах масової інформації не пізніше ніж за 14 днів до оголошеної дати проведення конкурсу.

 

 3.2. Інформація про умови проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності повинна містити наступне:

 · дату, час і місце проведення конкурсу;

 . інформацію про площу, місцезнаходження та цільове призначення земельної ділянки;

  · кінцевий термін подачі заяв та документів на участь у конкурсі, який має становити не менше трьох робочих днів до дня проведення конкурсу;

  · перелік документів, які слід подати на розгляд комісії;

  · місцезнаходження комісії та контактні телефони.

 

 3.3. Суб’єкти оціночної діяльності, які бажають взяти участь в оголошеному конкурсі, подають до Виконавчого комітету на розгляд Комісії, такі документи:

  · заяву на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 1);

  · нотаріально посвідчену копію ліцензії та сертифікату на право здійснення оціночної діяльності.

 · конкурсні пропозиції щодо вартості виконання робіт відповідно до калькуляції витрат, пов’язаних із виконанням робіт, а також строк виконання робіт з оцінки земельної ділянки (подаються у запечатаному конверті).

   3.4. Заяви на участь у конкурсі реєструються посадовими особами Виконавчого комітету Пухівської сільської ради. 

   3.5.  Документи, зазначені в п. 3.2 цього Положення, подаються до комісії не пізніше ніж за 3 (три) дні до оголошення дати проведення конкурсу. У разі невідповідності документів вимогам чинного законодавства України, цього Положення, а також у разі подання до комісії неповного пакету документів, заява на участь у конкурсі не приймається. 

   3.6. Суб’єкт оціночної діяльності несе відповідальність за достовірність поданої ним інформації та документів.

  4. Порядок проведення конкурсу. 

 4.1. Конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності проводиться за наявності не менше двох учасників конкурсу.

  4.2. Конверти учасників конкурсу з пропозиціями щодо розміру плати, а також строку виконання робіт з оцінки земельної ділянки відкриваються на засіданні Комісії.

  4.3. На підставі рішення Комісії переможцем конкурсу визнається учасник, пропозиції якого найбільш повно відповідають таким критеріям: 

- мінімальна вартість послуг суб’єкта оціночної діяльності щодо виконання експертної грошової оцінки земельних ділянок по відношенню до інших учасників конкурсу; 

- мінімальний строк виконання робіт з оцінки земельної ділянки. 

 4.4. Протокол Комісії є підставою для оголошення переможця конкурсу та укладання договору про проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок (додаток 2).

 4.5. У випадку надходження до комісії однієї заяви, комісія може прийняти рішення стосовно укладення з учасником конкурсу договору на проведення експертної оцінки, що зазначається у протоколі засідання комісії. 

 4.7. У випадках, коли на участь у конкурсі не надійшло жодної заяви або за рішенням Комісії переможця конкурсу не визначено, приймається рішення щодо проведення повторного конкурсу та призначається дата його проведення.

  4.8. Інформація про результати конкурсу оприлюднюється в  засобах масової інформації місцевої сфери розповсюдження.

     Секретар Пухівської сільської ради                              А. Г. Писаренко                                                             

 

Додаток 1

до Положення про конкурсний відбір

 суб'єктів оціночної діяльності

                                                                                                                      у сфері оцінки земель

 

Голові Пухівської сільської ради

______________________________                                                                                          від___________________________

                                                                                                _____________________________

                                                                                                адреса________________________

_____________________________

Тел.__________________________

 

ЗАЯВА

 

 на участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності на право проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна та підлягають продажу. 

Назва юридичної особи або фізичної особи підприємця ______________________________

№ свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи підприємця_________, дата видачі _____________________.

Прізвище та ініціали керівника___________________________________________________

Паспорт: Серія _______№___________, виданий____________________________________,

Дата видачі паспорта___________________

 

 

 

«____» ____________ 201_ р.                                                             Підпис

 

Comments