Положення про оренду майна територіальної громади села Пухівка

опубліковано 10 січ. 2017 р., 05:25 Секретар сільради

Положення
про оренду майна територіальної громади села Пухівка

Броварського району Київської області

 

Положення про оренду майна територіальної громади села Пухівка Броварського району Київської області (далі - Положення) розроблене на підставі Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про оренду державного та комунального майна", "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" та інших нормативно-правових актів.

 Це Положення регулює:

 організаційні відносини, пов’язані з передачею в оренду майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади села Пухівка Броварського району Київської області (далі - майно);

 майнові відносини між орендодавцями, комунальними підприємствами, установами організаціями територіальної громади села Пухівка Броварського району Київської області, за якими на праві господарського відання або оперативного управління закріплено майно (підприємства-балансоутримувачі), орендарями, щодо господарського використання майна.

 1. Об'єкти оренди

1.1. Об'єктами оренди є:

цілісні майнові комплекси комунальних підприємств територіальної громади села Пухівка Броварського району Київської області, їх структурних підрозділів;

майно, що не увійшло до статутних капіталів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації);

нерухоме майно (будівлі, споруди, нежитлові приміщення) та інше окреме індивідуально визначене майно.

1.2. Мінімальна площа об'єкта, який пропонується для надання в оренду, становить 1 кв. м.

2. Орендодавці

2.1. Орендодавцями є:

Пухівська сільська рада Броварського району Київської області (далі  - Пухівська сільська рада) - щодо цілісних майнових комплексів  комунальних підприємств територіальної громади села Пухівка, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, майна, що не увійшло до статутних капіталів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), а також нерухомого майна (будівель, споруд, нежитлових приміщень) та іншого окремого індивідуально визначеного майна.

3. Орендарі

3.1. Орендарями майна можуть бути господарські товариства, створені членами трудового колективу комунального підприємства територіальної громади села Пухівка, його структурного підрозділу, інші юридичні особи та громадяни України, фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства.

3.2. Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладення договору оренди зобов'язана зареєструватись як суб'єкт підприємницької діяльності.

4. Ініціатива щодо оренди майна та порядок його передачі

4.1. Ініціатива щодо оренди майна може виходити від:

фізичних та юридичних осіб, які можуть бути орендарями;

Виконавчого комітету Пухівської сільської ради;

Комунальних підприємств Пухівської сільської ради;

4.2. За наявності ініціативи щодо оренди цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів взаємовідносини з трудовим колективом регулюються Законом України "Про оренду державного та комунального майна".

4.3 Комунальні підприємства Пухівської сільської ради щодо нерухомого майна, яке передане до сфери їх управління на підставі інформації наданої підприємствами-балансоутримувачами, формують щороку переліки майна, що може бути передане в оренду,  та розміщують даний перелік на офіційному веб-сайті Пухівської сільської ради з обов'язковим розміщенням фотознімків об'єктів оренди на офіційному інтернет-порталі Пухівської сільської ради та, додатково за рішенням Орендодавців в інших засобах масової інформації, інтернет-порталах за їх наявності. Зміни до цих переліків вносяться, у разі необхідності, у такому ж порядку.

4.4. Підприємства-балансоутримувачі подають відповідному орендодавцю заяву про оренду за формою та документи згідно з переліком (додаток 1 до цього Положення), щодо цілісних майнових комплексів які закріплені за ними на праві господарського відання, нерухомого майна, загальна площа якого перевищує 20 квадратних метрів на одне підприємство та може бути передане в оренду, яке закріплено за ними на праві господарського відання або оперативного управління.         

4.5. Фізичні та юридичні особи, які бажають укласти договір оренди (далі – потенційні орендарі), надають заяву про оренду за формою та документи згідно з переліком (додаток 2 до цього Положення) орендодавцю.

Підприємства-балансоутримувачі протягом п’яти робочих днів з дати реєстрації звернення потенційного орендаря, або орендодавця, ознайомлюють потенційного орендаря з об'єктом оренди та у разі необхідності, надають йому доручення та документи, необхідні для проведення незалежної оцінки, а також, надають запити до органів, зазначених у п.п. 4.8 цього Положення.     

4.6. У разі надходження однієї заяви про оренду певного об'єкта оренди, а іншої - про оренду частини цього об'єкта, орендодавець розглядає заяву про передачу в оренду всього об'єкта, про що повідомляє іншого заявника.                                                                       

4.7. Заяви про оренду реєструються відповідним орендодавцем.     

4.8. Передача в оренду здійснюється за погодженням з:

Постійною комісією з питань охорони здоров’я Пухівської сільської ради – щодо майна закладів охорони здоров’я;

Постійною комісією з питань освіти і науки, молоді та спорту Пухівської сільської ради – щодо майна закладів освіти, що знаходяться у нього в підпорядкуванні;

відповідним органом охорони культурної спадщини, якщо об’єкт є пам'яткою культурної спадщини.

4.9. Органи, зазначені в п.п. 4.8 цього Положення (крім органів охорони культурної спадщини), надають погодження щодо оренди майна протягом 15 днів після надходження до них запиту. Органи охорони культурної спадщини надають погодження щодо оренди майна протягом 10 днів.

4.10. Якщо суб’єкти звернення у встановлений термін з урахуванням часу поштового обігу не одержали погоджень органів, зазначених у п.п. 4.8 цього Положення, укладання договору вважається погодженим з ними.

4.11. Орендодавці впродовж п'яти робочих днів після дати реєстрації заяви, направляють для розміщення на офіційному інтернет-сайті Пухівської сільської ради, регіональному СМІ за вибором Виконавчого комітету Пухівської сільської ради та офіційнійних інтернет сторінках Орендодавців, за їх наявності, оголошення про намір передати майно в оренду або відмовляють в укладенні договору оренди і повідомляють про це заявнику.

У разі відсутності коштів у орендодавця публікація оголошення може бути здійснена за рахунок заявника або підприємства-балансоутримувача з подальшою компенсацією орендарем витрат на публікацію.

Оголошення про намір передати майно в оренду повинно містити таку інформацію:

характеристика об’єкта оренди (адреса, площа, вартість, орендна плата);

найменування та місцезнаходження підприємства-балансоутримувача (за необхідності0;

цільове використання об’єкта оренди запропоноване потенційним орендарем або ініціатором, строк оренди та орендну ставку, визначену на підставі Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України № 786 від 04.10.1995 року (далі – Методика), у відсотках та орендну плату за місяць.

На офіційному інтернет-порталі Пухівської сільської ради та офіційнійних інтернет сторінках Орендодавців, за їх наявності, разом з оголошенням про намір передати майно в оренду обов'язково розміщуються його фотознімки.

Протягом 10 робочих днів, з дня наступного після розміщення оголошення, орендодавець приймає заяви про намір взяти майно в оренду. Заяви про намір взяти в оренду майно подаються в довільній формі.

Протягом п’яти робочих днів після закінчення строку приймання заяв про намір взяти майно в оренду щодо нежитлових приміщень загальною площею до 20,00 кв. м включно або окремого індивідуально визначеного майна Виконавчий комітет Пухівської сільської ради направляє на розгляд до постійної комісії Пухівської сільської ради (далі – Постійна комісія) інформацію про результати вивчення попиту та пропозиції щодо укладання договору оренди.

У разі, якщо подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не проводиться і за рішенням Пухівської сільської ради договір оренди нежитлових приміщень до 20,00 кв. м включно або окремого індивідуально визначеного майна укладається з заявником, як з єдиним претендентом або йому відмовляється в укладанні договору оренди, про що орендодавець повідомляє заявника.

У випадку надходження двох і більше заяв, орендодавець за рішенням Постійної комісії оголошує конкурс на право оренди.

Протягом п’яти робочих днів після закінчення строку приймання заяв про намір взяти майно в оренду щодо цілісних майнових комплексів, нежитлових приміщень загальною площею понад 20,00 кв. м, а також щодо іншого нерухомого майна, Виконавчий комітет Пухівської сільської ради готує проект рішення Пухівської сільської ради про передачу майна в оренду єдиному претенденту у разі, якщо подано лише одну заяву, або про передачу майна в оренду на конкурсі, у разі надходження двох і більше заяв. Проект рішення вноситься на розгляд Пухівської сільської ради у встановленому порядку.

Протягом 10 робочих днів після публікації оголошення про намір передати майно в оренду підприємства-балансоутримувачі, за заявами потенційних орендарів ознайомлюють їх з об'єктом оренди.           

4.12. Особливості розгляду заяв про оренду без проведення конкурсу та прийняття рішень щодо передачі майна в оренду без проведення конкурсу встановлені п. 8 цього Положення.

4.13. Орендодавець може відмовити в укладенні договору оренди у разі, якщо:

прийнято рішення про приватизацію об'єкта оренди;

об'єкт включено до переліку підприємств, що потребують залучення іноземних інвестицій, згідно з рішенням Пухівської сільської ради;

орган, зазначений в п.п. 4.8, не дає згоду на передачу в оренду відповідно об'єктів закладів охорони здоров'я, освіти або об’єктів культурної спадщини;

прийнято рішення про укладення договору оренди майна з бюджетною установою;

не прийнято відповідне рішення Пухівською сільською радою;

майно необхідне для власних потреб територіальної громади села Пухівка;

є інші підстави, передбачені законом.

4.14. Після отримання рішення про передачу в оренду майна Голова Пухівської сільської ради в термін, що не перевищує 10 робочих днів, письмово повідомляє єдиного претендента про прийняте рішення та, у разі закінчення дії результатів незалежної оцінки, пропонує йому в термін 30 календарних днів надати до орендодавця новий звіт з оцінки майна.

5. Оцінка об'єкта оренди

5.1. Оцінка об'єкта оренди здійснюється відповідно до Методики оцінки об'єктів оренди, затвердженої Кабінетом Міністрів України (далі – Методика оцінки об’єктів оренди).

5.2. Оцінка об'єкта оренди передує укладенню договору оренди. У разі якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка об'єкта оренди була зроблена більш як три роки тому, для продовження (поновлення) договору оренди проводиться оцінка об'єкта оренди.

5.3. Порядок проведення оцінки майна регулюється Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" та іншими нормативно-правовими актами з оцінки майна.

5.4. Незалежна оцінка об’єкта оренди у випадках, встановлених Методикою оцінки об'єктів оренди, здійснюється суб’єктом оціночної діяльності – суб’єктом господарювання на підставі договору на проведення оцінки майна, укладеного між замовником оцінки – ініціатором щодо оренди майна (у випадках продовження (поновлення) дії договору оренди – орендарем) (далі – Замовник), суб’єктом оціночної діяльності – суб’єктом господарювання.

5.5. Датою незалежної оцінки є останнє число місяця, який передує місяцю, у якому подається заява про оренду майна (продовження (поновлення) дії договору оренди).

5.6. У разі коли Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України № 786 від 04.10.1995 року, яке передається в оренду не передбачене проведення незалежної оцінки нерухомого майна, для відображення в договорі оренди вартості об'єкта оренди здійснюється стандартизована оцінка зазначеного майна.

Стандартизовану оцінку майна здійснює бухгалтер Пухівської сільської ради із проведення стандартизованої оцінки об'єктів оренди, яка проводить оцінку майна за залишковою вартістю на підставі даних бухгалтерського обліку, утворена підприємством-балансоутримувачем орендованого майна за дорученням Виконавчого комітету Пухівської сільської ради, щодо майна, яке передане їм до сфери управління або Виконавчим комітетом Пухівської сільської ради щодо іншого майна.

Результати проведення стандартизованої оцінки оформлюються актом оцінки нерухомого майна за формою, встановленою Методикою оцінки об'єктів оренди.

5.7. Спеціаліст з правових питань Виконавчого комітету Пухівської сільської ради забезпечує рецензування звітів про оцінку майна та актів оцінки нерухомого майна відповідно до законодавства України.

5.8. Висновок про вартість майна або акт оцінки нерухомого майна за наявності позитивного загального висновку рецензента про відповідність такого звіту вимогам нормативно-правових актів з питань оцінки майна затверджується Виконавчим комітетом Пухівської сільської ради, скріплюється печаткою та використовується для розрахунку розміру орендної плати, стартової орендної плати у разі проведення конкурсу та/або зазначення вартості об'єкта оренди у договорі.

Результати незалежної оцінки є чинними протягом шести місяців від дати оцінки, якщо інший строк не передбачений у звіті щодо незалежної оцінки.

Звіт з незалежної оцінки зберігається у орендодавця або у Виконавчому комітеті Пухівської сільської ради або у підприємства-балансоутримувача до закінчення дії договору оренди.

5.9. Орендар (заявник) на своєму офіційному веб-сайті (за наявності) розміщує інформацію про виконані роботи суб’єктами оціночної діяльності, які здійснювали оцінку об’єктів оренди.

6. Орендна плата та інші платежі

6.1. Орендна плата встановлюється у грошовій формі. Строки внесення орендної плати та її розмір, визначені згідно з цим Положенням, зазначаються у договорі оренди.

Початок нарахування орендної плати та інших платежів, пов'язаних з орендою майна, починається з дати підписання акта приймання-передачі об'єкта оренди, який підписується орендодавцем (Головою Пухівської сільської ради), орендарем та за необхідності підприємством-балансоутримувачем.

Нарахування орендної плати припиняється у разі припинення договору оренди або з дати підписання акта приймання-передачі об'єкта оренди орендарем та за необхідності підприємством-балансоутримувачем.

6.2. Розмір орендної плати визначається:

у разі передачі в оренду майна на конкурсних засадах відповідно до конкурсних пропозицій переможця конкурсу на право оренди;

в інших випадках згідно з Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України № 786 від 04.10.1995 року, яке передається в оренду.

6.3. Підприємства-балансоутримувачі є отримувачами орендної плати. Пропорції розподілу між бюджетом села Пухівка і підприємством-балансоутримувачем визначаються бюджетом села Пухівка на відповідний рік. Частина орендної плати, що підлягає перерахуванню до бюджету села Пухівка, розраховується від суми отриманої підприємством-балансоутримувачем орендної плати.

6.4. Орендар за користування об'єктом оренди сплачує орендну плату, витрати підприємства-балансоутримувача на утримання орендованого майна та інші платежі, зазначені у п.п. 6.5 цього Положення, незалежно від результатів господарської діяльності.

У разі несвоєчасної сплати орендної плати орендар сплачує пеню. Розмір пені визначається в договорі оренди і не може перевищувати розміру, встановленого законодавством. Пеня зараховується на рахунок підприємства-балансоутримувача.

6.5. Крім орендної плати орендар сплачує:

податки та збори у розмірах та порядку, визначених законодавством України;

компенсацію витрат підприємств-балансоутримувачів за користування земельною ділянкою, на якій розташований об'єкт оренди, та плату за комунальні послуги відповідно до договору, який укладається між орендарем та підприємством-балансоутримувачем або відповідними особами, що надають такі послуги, а у разі встановлення орендної плати у розмірі 1 гривня на рік, експлуатаційні витрати підприємства-балансоутримувача відповідно до договору, який укладається між орендарем та підприємством-балансоутримувачем;

послуги страховика.

6.6. Розмір орендної плати може бути змінений:

за погодженням сторін;

у разі використання за іншим цільовим призначенням об'єкта оренди за погодженням сторін;

на вимогу однієї з сторін, якщо з незалежних від них обставин істотно змінився стан об'єкта оренди, а також в інших випадках, передбачених законодавством України.

6.7. У разі якщо орендар не може використовувати орендоване майно у зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт, за його клопотанням, рішенням орендодавця на підставі рішення Постійної комісії на період виконання ремонтних робіт, орендна плата може бути зменшена на 50 відсотків для об’єктів площею до 20 кв. м на строк не більше 3 місяців, а для об’єктів площею більше 20 кв. м на строк не більше 6 місяців.

Інформація, щодо неможливості використання орендованого майна підтверджується відповідним актом, складеним спеціалістом з правових питань Пухівської сільської ради.

Зменшена орендна плата, передбачена цим пунктом, може бути встановлена один раз протягом строку дії договору оренди.

6.8. Перерахунок орендної плати здійснюється виконавчим комітетом Пухівської сільської ради за дорученням орендодавця після надання орендарем документів, що засвідчують обсяг виконаних робіт, дати початку та закінчення ремонтних робіт.

7. Порядок передачі майна в оренду на конкурсних засадах

7.1. Передача майна здійснюється на конкурсних засадах, крім випадків, передбачених п. 8 цього Положення.

7.2. Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди майна територіальної громади села Пухівка.

8. Порядок передачі в оренду майна без проведення конкурсу

 

8.1. Передача в оренду майна без проведення конкурсу здійснюється у випадках, передбачених в абзаці четвертому, восьмому, дев’ятому частини четвертої статті 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" та інвалідам з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування.

8.2. Для розгляду питання щодо надання майна в оренду без проведення конкурсу особи, зазначені в абзацах четвертому, восьмому частини четвертої статті 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" інваліди з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування та суб’єкти виборчого процесу, зазначені в підпунктах 2-4 пункту 1 статті 12 Законів України "Про вибори народних депутатів України", "Про вибори Президента України", "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" подають орендодавцю заяви про оренду за формою та документи згідно з переліком (додаток 3 до цього Положення).

Заяви про оренду за формою та документи згідно з переліком (додаток 3 до цього Положення), що надійшли до орендодавця після дати публікації оголошення про намір передати це майно в оренду не розглядаються.

8.3. Спеціаліст з правових питань готує проект рішення Пухівської сільської ради про передачу майна в оренду без проведення конкурсу та надають до Постійної комісії для подання в установленому порядку до Пухівської сільської ради.

У разі передачі в оренду майна бюджетним установам та на короткий строк (не більше п’яти днів та без права продовження стоку дії договору оренди), а також із суб'єктами виборчого процесу з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії, які зазначені в підпунктах 2-4 пункту 1 статті 12 Законів України "Про вибори народних депутатів України", "Про вибори Президента України", "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", орендодавець готує свої пропозиції про передачу майна в оренду без проведення конкурсу та подає їх на розгляд до Постійної комісії. У разі передачі в оренду майна всім іншим суб’єктам, вказаним у п. 8.1, готується відповідний проект рішення Пухівської сільської ради.

8.4. Пухівська сільська рада розглядає подані пропозиції та ухвалює рішення про укладення або відмову в укладанні договору оренди майна.

8.5. Орендодавець письмово повідомляє заявника про результати розгляду пропозицій та на підставі рішення Пухівської сільської ради видає розпорядчий документ про укладення договору оренди майна.

9. Порядок укладення договору оренди

9.1. Орендодавець протягом семи робочих днів з дати отримання рішення про передачу  майна в оренду готує проект договору оренди згідно з Типовим договором про передачу майна територіальної громади села Пухівка в оренду та з урахуванням результатів конкурсу, і надсилає його листом або вручає особисто під розписку орендарю.

9.2. Підприємство-балансоуримувач протягом трьох робочих днів з дати отримання від орендодавця проекту договору оренди підписує його та повертає орендодавцю, а останній листом направляє його орендарю

9.3. Орендар протягом п’яти робочих днів з моменту надіслання на його поштовий адрес проекту договору, підписує всі примірники договору оренди та надсилає їх рекомендованим листом або надає особисто Орендодавцю для реєстрації.

9.4. У випадках, передбачених законодавством, договір оренди підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації. Витрати за нотаріальне посвідчення та державну реєстрацію договору покладаються на орендаря.

9.5. У разі невиконання орендарем п.п. 9.3 цього Положення орендодавець має право порушити питання про скасування рішення про передачу майна в оренду та повідомляє про це Орендаря.

10. Страхування об’єкта оренди

10.1. Орендоване майно на період строку дії договору оренди страхується орендарем на користь Пухівської сільської ради впродовж тридцяти днів після укладення договору оренди. Орендар зобов’язаний постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим.

10.2. Копії договору страхування та платіжного доручення про перерахування страхового платежу, завірені належним чином, надаються Виконавчому комітету Пухівської сільської ради впродовж 35 днів після укладення договору оренди.

10.3. Оплата послуг страховика здійснюється за рахунок орендаря (страхувальника).

10.4. Орендодавці (виконавчий комітет Пухівської сільської ради) контролюють своєчасність укладення договорів страхування на об‘єкти оренди та до 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом, звітують постійній комісії про факти непоновлення договорів страхування орендарями строком понад один місяць, а також про вжиті заходи до цих орендарів.

11. Передача майна в суборенду

11.1. Орендар має право передати майно в суборенду лише за рішенням орендодавця, про що повідомляється Постійна комісія.

11.2. Не допускається передача в суборенду цілісних майнових комплексів та об’єктів, які передані орендарям, зазначеним в абзаці четвертому частини четвертої статті 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Зазначена норма не застосовується у випадках передачі в суборенду об'єктів оренди або їх частини бюджетними установами.

11.3. Строк дії договору суборенди не повинен перевищувати строку дії договору оренди.

11.4. З метою укладання договору суборенди потенційний суборендар звертається до відповідного орендодавця з заявою за формою та документами згідно з переліком (додаток 4 до цього Положення).

11.5. Після отримання згоди орендодавця укладається договір суборенди між орендарем та суборендарем.

11.6. До договору суборенди застосовуються положення про договір оренди.

11.7. Суборендар сплачує орендарю орендну плату у розмірі, визначеному відповідно до Методики. У разі перевищення орендної плати, яку сплачує суборендар, над орендною платою, встановленою орендарю, суборендар та/або орендар перераховує різницю до бюджету села Пухівка.

12. Порядок внесення змін до договору оренди

12.1. Внесення змін до договору оренди здійснюється за згодою сторін договору до закінчення терміну його дії.

12.2. З метою розгляду питання про внесення змін до договору оренди орендар подає орендодавцю заяву, три підписані ним та за необхідності підприємством-балансоутримувачем примірники додаткового договору про внесення змін до договору оренди з письмовим обґрунтування запропонованих змін.

Орендодавець розглядає подані документи. Якщо зміни до договору оренди не відносяться до тих, що передбачені п. 12.3 та п. 12.4 цього Положення, протягом 20 робочих днів орендодавець підписує зміни до договору або відмовляє у внесенні запропонованих змін.

Один примірник договору про внесення змін до договору оренди, підписаний орендодавцем, або обґрунтована відмова в підписанні направляється орендарю та за необхідності підприємству-балансоутримувачу.

12.3. У випадках, визначених законом, укладення договору оренди на новий термін здійснюється на підставі рішення Пухівської сільської ради.

12.4. Для розгляду питання про внесення змін до істотних умов договору оренди орендар, не пізніше ніж за три місяці до дати закінчення договору, подає орендодавцю заяву та, у випадках, визначених законом, звіт про оцінку об'єкта оренди у терміни, визначені договором оренди, виписку з Єдиного державного реєстру.

12.5. Постійна комісія протягом 15 робочих днів з дати отримання документів або з дати затвердження висновку про вартість об'єкта оренди готує і надає Пухівській сільській раді узагальнені пропозиції щодо зміни до істотних умов договору оренди.

12.6. Пухівська сільська рада розглядає надані пропозиції та за результатами розгляду погоджує або відмовляє у зміні істотних умов договору оренди, про що орендодавець повідомляє орендаря.

12.7. Орендарю може бути відмовлено в зміні істотних умов договору оренди у випадку, якщо:

орендоване майно необхідне для власних потреб територіальної громади села Пухівка;

орендар не виконував або порушував умови договору оренди, в тому числі в частині своєчасної сплати орендної плати, цільового використання об'єкта, страхування об‘єкта оренди;

орендар подав документи з порушенням терміну подання документів;

прийнято рішення про реконструкцію об'єкта нерухомості, у зв'язку з чим неможливе подальше використання об'єкта оренди;

об'єкт оренди необхідний для розміщення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних та комунальних підприємств, установ, організацій;

прийнято рішення про включення об'єкта до переліку об'єктів комунальної власності, які не можуть бути об'єктами оренди;

прийнято рішення про приватизацію об'єкта оренди;

відсутності звіту про оцінку об'єкта оренди у терміни, визначені договором оренди;

інші підстави передбачені законом.

12.8. Орендодавець, на підставі рішення Пухівської сільської ради про погодження питання щодо зміни істотних умов договору оренди, укладає договір оренди.

Договір про внесення змін до істотних умов договору оренди укладається в порядку, визначеному п. 9 цього Положення.

12.9. Зміни до договору оренди набирають чинності з дати їх підписання сторонами.

13. Поліпшення орендованого майна

13.1. Орендар має право за письмовою згодою орендодавця за рахунок власних коштів здійснювати невід'ємні поліпшення орендованого майна.

13.2. Процедура надання орендарю згоди орендодавця майна на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна включає такі етапи:

подання орендарем заяви і документів;

розгляд заяви і документів орендаря;

прийняття рішення про надання згоди або про відмову.

13.3. Для розгляду питання про надання згоди орендарю на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна орендар подає орендодавцю заяву та такі документи:

опис поліпшень, що передбачається здійснити, і кошторис витрат на їх проведення;

інформацію про доцільність здійснення поліпшень орендованого майна;

за наявності - приписи органів пожежного нагляду, охорони праці тощо;

за необхідності довідку підприємства-балансоутримувача про вартість об'єкта оренди згідно з даними бухгалтерського обліку на початок поточного року;

завірену копію проектно-кошторисної документації;

звіт за результатами експертизи кошторисної частини проектної документації на здійснення невід'ємних поліпшень.

13.4. Інформація про доцільність здійснення невід'ємних поліпшень надається Постійною комісією  на підставі наданих орендарем документів.                                               

13.5. Контроль за здійсненням невід'ємних поліпшень здійснюється орендодавцем або за його дорученням членами Виконавчого комітету Пухівської сільської ради.

13.6. Згода на здійснення поліпшень надається у формі Рішення виконавчого комітету Пухівської сільської ради і доводиться орендодавця та орендарю, у якому міститься погодження на поліпшення орендованого майна. У листі вказується на необхідність першочергового використання амортизаційних відрахувань на орендоване майно для здійснення поліпшень, які збільшують вартість орендованого  майна.

13.7. Після отримання згоди орендар складає графік виконання робіт і подає його до орендодавця та за необхідності підприємства-балансоутримувача.

13.8. Після здійснення невід'ємних поліпшень орендар надає орендодавцю інформацію про завершення виконання робіт з поданням копій підписаних замовником і підрядником актів приймання виконаних робіт та документів, що підтверджують оплату зазначених робіт.

14. Контроль за використанням майна, переданого в оренду,

та виконанням умов договору оренди

14.1. Орендодавець та спеціаліст з юридичних питань здійснюють контроль за використанням майна, переданого в оренду та документальний контроль своєчасності надходження орендної плати до бюджету.

Контроль здійснюється шляхом документальної або фактичної перевірки умов виконання договору оренди та використання орендованого майна.

Орендодавець та спеціаліст з юридичних питань здійснюють контроль за виконанням орендарями умов договору оренди і, у разі виникнення заборгованості з орендної плати або інших платежів, вживають заходи щодо погашення заборгованості, в тому числі проводять відповідну претензійно-позовну роботу.

Орендар та/або Виконавчий комітет Пухівської сільської ради на вимогу Пухівського сільського голови надають інформацію про сплату за оренду, та про перерахування частини орендної плати до бюджету села Пухівка, а також про вжиті заходи щодо погашення заборгованості з орендної плати. Зазначені звіти можуть оприлюднюватися на офіційному сайті Пухівської сільської ради.

14.2. Голова Пухівської сільської ради, Спеціаліст з правових питань та депутати Пухівської сільської ради мають право здійснювати планові та позапланові перевірки виконання умов договорів оренди майна. В процесі перевірки виконання умов договорів оренди може бути здійснена фото або відеофіксація стану та умов використання об'єкта оренди.

14.3. Порушення умов договору оренди та суборенди є підставою для розірвання договору оренди або суборенди в установленому законодавством порядку.

 

 

Голова Пухівської сільської ради                                                 М. Г. Труба


Подпись: Додаток 1 до Положення про оренду майна територіальної громади села Пухівка

 

 

 

Заява про оренду та перелік документів, які надаються

комунальними підприємствами, установами, організаціями

територіальної громади села Пухівка,

що мають намір передати майно в оренду

______________________________

______________________________

(орендодавець)

 

ЗАЯВА ПРО ОРЕНДУ

Прошу здійснити заходи щодо передачі в оренду комунального майна територіальної громади села Пухівка

 

ЗАЯВНИК

 

Організаційна форма та повна назва (заповнюється згідно із свідоцтвом про державну реєстрацію)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ідентифікаційний код

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма власності __________________________

(комунальна, державна, приватна)

 

 

Юридична адреса:

 

 

 

 

 

 

 

Контактний телефон

роб._______________________________

моб._______________________________

 

 

ОБ'ЄКТ

 

Адреса:

 

 

 

 

 

район: ________________________________

 

 

площа

 

 

кв.м

 

Пропозиції щодо використання:

 

______________________________________

 

Поверх

Площа, кв.м

Призначення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Термін оренди

 

 

Керівник ________________________________ 

                                                                    (П. І. П)             

 

                                                              ______________________

                                                    (М.П.)                                                       (підпис)                   

 

Перелік документів, що додаються до заяви про оренду

 

1.

Інформація про технічний стан об’єкту1)

2.

З необхідності викопіювання з поповерхового плану з визначенням об'єкта оренди завірене підприємством-балансоутримувачем1)

3.

Звіт про оцінку майна1) або Акт оцінки майна у випадках визначених положенням

4.

Розрахунок орендної плати за перший місяць оренди, підписаний керівником і головним бухгалтером підприємства-балансоутримувача або бухгалтером Пухівської сільської ради1)

5.

Розподільчий баланс (у разі оренди цілісного майнового комплексу структурного підрозділу) 2)

6.

Документи, які необхідно надати для нотаріального посвідчення договору оренди згідно з переліком, визначеним законодавством 3)

7.

Лист-погодження Постійної комісії у сфері охорони культурної спадщини в разі належності до пам'яток культурної спадщини або лист підприємства-балансоутримувача про те, що об'єкт не є пам'яткою культурної спадщини

8.

Звіт про екологічний аудит (у випадках, передбачених законодавством України) 2)

9.

Лист-погодження Постійної комісії з питань охорони здоров’я Пухівської сільської ради щодо майна закладів охорони здоров’я; або Постійної комісії з питань освіти і науки, молоді та спорту Пухівської сільської ради щодо майна закладів освіти, що знаходяться у нього в підпорядкуванні; або Постійної комісії з питань освіти Пухівської сільської ради, щодо майна закладів освіти.

 

Примітка.

1) для оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства територіальної громади села Пухівка, його структурного підрозділу не надається;

2) для оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства територіальної громади села Пухівка, його структурного підрозділу;

3) для договорів, укладених на строк не менше ніж три роки;

4) документи, крім звіту про оцінку, повинні бути прошнуровані, пронумеровані та скріплені печаткою, у разі її наявності. 

        

Дата " _______" ____________  _______                         _____________________

                (число)              (місяць)                         (рік)                                                               (підпис)

 

 

 

Голова Пухівської сільської ради                                   М. Г. Труба

 


Подпись: Додаток 2 до Положення про оренду майна територіальної громади села Пухівка

 

 

 

Заява про оренду та перелік документів,
що надають фізичні та юридичні особи,

які бажають укласти договір оренди майна

______________________________

______________________________

(орендодавець)

 

ЗАЯВА ПРО ОРЕНДУ

Прошу надати в оренду комунальне майна територіальної громади села Пухівка

 

 

ЗАЯВНИК

 

Організаційна форма та повна назва (заповнюється згідно із свідоцтвом про державну реєстрацію)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ідентифікаційний код

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма власності __________________________

                            (комунальна, державна, приватна)

 

 

Юридична адреса:

 

 

 

 

 

 

 

Контактний телефон

роб._______________________________

моб._______________________________

 

 

ОБ'ЄКТ

Адреса:

 

 

 

 

 

район: _________________________________

 

 

площа

 

 

кв.м

 

Пропозиція щодо цільового використання:

 

______________________________________

 

Поверх

Площа, кв.м

Цільове використання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Термін оренди

 

 

Керівник ________________________________ 

                                                                    (П. І. П)             

 

_______________                            ______________________

                                                                                                                                                    (М.П.)                                                    (підпис)                   

 (М.П.)                                                                                                                                    (підпис)                                                                    

Перелік документів, що додаються до заяви про оренду

 

1.

Копія статуту або положення (завірена заявником),

2.

Виписка з Єдиного державного реєстру, копія ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності, якщо це передбачено законом (завірена заявником)

3.

Довідка органу статистики про включення юридичної особи до ЄДРПОУ,

4.

Річна фінансова звітність (форми N 1, 2, 3) 1)

5.

Виписка з Єдиного державного реєстру для фізичної особи - суб'єкта малого підприємництва

6.

Копія паспорта (стор. 1, 2, 11) та копія ідентифікаційного коду для фізичної особи (завірені заявником)

7.

Розподільчий баланс (у разі оренди цілісного майнового комплексу структурного підрозділу) 2)

8.

Звіт про оцінку майна або Акт оцінки майна у випадках визначених положенням 3)

9.

Документи, які необхідно надати для нотаріального посвідчення договору оренди згідно з переліком, визначеним законодавством 4)

10.

Звіт про екологічний аудит (у випадках, передбачених законодавством України) 2)

11.

Лист-погодження Постійної комісії у сфері охорони культурної спадщини в разі належності до пам'яток культурної спадщини або лист підприємства-балансоутримувача про те, що об'єкт не є пам'яткою культурної спадщини

12.

Лист-погодження Постійної комісії з питань охорони здоров’я Пухівської сільської ради щодо майна закладів охорони здоров’я; або Постійної комісії з питань освіти і науки, молоді та спорту Пухівської сільської ради щодо майна закладів освіти, що знаходяться у нього в підпорядкуванні; або Постійної комісії з питань освіти Пухівської сільської ради, щодо майна закладів освіти.

13.

За необхідності викопіювання з поповерхового плану з визначенням об'єкта оренди, завірене підприємством-балансоутримувачем 3)

14.

За необхідності розрахунок орендної плати за перший місяць оренди, підписаний керівником і головним бухгалтером підприємства-балансоутримувача або бухгалтером Пухівської сільської ради 3)

15.

За необхідності довідка підприємства-балансоутримувача, про те, що об’єкт оренди є самостійним об’єктом цивільно-правових відносин

 

Примітка.

1) річна фінансова звітність (форми №1, 2, 3) для нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна не надається;

2) для оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства територіальної громади села Пухівка, його структурного підрозділу;

3) для оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства територіальної громади села Пухівка, його структурного підрозділу не надається;

4) для договорів, укладених на строк не менше ніж три роки.

5) документи, крім звіту про оцінку, повинні бути прошнуровані, пронумеровані та скріплені печаткою, у разі її наявності.

                           

Дата   " _______" ____________  _______               

                (число)              (місяць)                      (рік)                                                               (підпис)

 

 

 

Голова Пухівської сільської ради                                М. Г. Труба


Подпись: Додаток 3 до Положення про оренду майна територіальної громади села Пухівка

Заява про оренду та перелік документів,
що надаються підприємствами, установами та організаціями, які мають право на укладення договору оренди без проведення конкурсу

______________________________

______________________________

(орендодавець)

 

ЗАЯВА ПРО ОРЕНДУ

Прошу надати в оренду комунальне майна територіальної громади села Пухівка без проведення конкурсу

 

 

ЗАЯВНИК

 

Організаційна форма та повна назва (заповнюється згідно із свідоцтвом про державну реєстрацію)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ідентифікаційний код

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма власності __________________________

                            (комунальна, державна, приватна)

 

 

Юридична адреса:

 

 

 

 

 

 

Контактний телефон

роб._______________________________

моб._______________________________

 

 

ОБ'ЄКТ

Адреса:

 

 

 

 

район: _________________________________

 

 

площа

 

 

кв.м

 

Пропозиція щодо цільового використання:

 

____________________________________

 

Поверх

Площа, кв.м

Цільове використання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Термін оренди

 

 

 

Керівник ________________________________ 

                                                                    (П. І. П)             

 

_______________                            ______________________

                                                    (М.П.)                                                       (підпис)                   

 

 

Перелік документів, що додаються до заяви про оренду

 

1

Копія статуту або положення (завірена заявником).

2

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців

3

Копія довідки органу статистики про включення юридичної особи до ЄДРПОУ (завірена заявником).

4

Штатний розпис (завірений заявником).

5

Обґрунтування необхідності використання площ (за видом використання та за площею).

6

Звіт про оцінку об'єкта оренди або Акт оцінки майна у випадках визначених положенням.

7

Лист-погодження Постійної комісії у сфері охорони культурної спадщини в разі належності до пам'яток культурної спадщини або лист підприємства-балансоутримувача про те, що об'єкт не є пам'яткою культурної спадщини

8

Лист-погодження Постійної комісії з питань охорони здоров’я Пухівської сільської ради щодо майна закладів охорони здоров’я; або Постійної комісії з питань освіти і науки, молоді та спорту Пухівської сільської ради щодо майна закладів освіти, що знаходяться у нього в підпорядкуванні; або Постійної комісії з питань освіти Пухівської сільської ради, щодо майна закладів освіти.

9

За необхідності викопіювання з поповерхового плану з визначенням об'єкта оренди, завіреного підприємством-балансоутримувачем.

10

Документи, які необхідно надати для нотаріального посвідчення договору оренди згідно з переліком, визначеним законодавством 1)

 

Примітка.

1) для договорів, укладених на строк не менше ніж три роки.

2) документи, крім звіту про оцінку, повинні бути прошнуровані, пронумеровані та скріплені печаткою, у разі її наявності.

 

                           

Дата " _______" ____________  _______                         _____________________

                (число)              (місяць)                      (рік)                                                               (підпис)

 

 

 

Голова Пухівської сільської ради                      М. Г. Труба


Подпись: Додаток 4 до Положення про оренду майна територіальної громади села Пухівка

 


Перелік документів,
що надаються претендентами на укладення договорів суборенди

______________________________

______________________________

(орендодавець)

 

ЗАЯВА

Прошу надати в суборенду комунальне майно територіальної громади села Пухівка

 

 

ЗАЯВНИК

 

Організаційна форма та повна назва (заповнюється згідно із свідоцтвом про державну реєстрацію)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ідентифікаційний код

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма власності __________________________

                            (комунальна, державна, приватна)

 

 

Юридична адреса:

 

 

 

 

 

 

 

Контактний телефон

роб._______________________________

моб._______________________________

 

Орендар по основному договору

(заповнюється згідно із свідоцтвом про державну реєстрацію)

___________________________________________________________

_______________________________________

Номер та дата договору оренди ____________

 

ОБ'ЄКТ

Адреса:

 

 

 

 

район: _________________________________

 

 

площа

 

 

кв.м

 

Пропозиція щодо цільового використання:

 

______________________________________

 

Поверх

Площа, кв.м

Цільове використання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Термін оренди

 

 

 

Керівник ________________________________ 

                                                                    (П. І. П)             

 

_______________                            ______________________

                                                    (М.П.)                                                       (підпис)                   

 

 

 

Перелік документів, що додаються до заяви

 

1

Копія статуту або положення для юридичної особи (завірена заявником).

2

Копія паспорта (стор. 1, 2, 11) для фізичної особи (завірена заявником).

3

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців

4

Копія ідентифікаційного коду для фізичної особи (завірена заявником).

5

Копія довідки органу статистики про включення юридичної особи до ЄДРПОУ (завірена заявником).

6

Копія ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності, якщо це передбачено законом (завірена заявником).

7

Звіт про оцінку об'єкта суборенди у разі, якщо в суборенду передається індивідуально визначене майно, яке є складовою частиною орендованого цілісного майнового комплексу.

8

Погодження орендаря.

9

Викопіювання з поповерхового плану з визначенням об'єкта суборенди, завіреного орендарем.

10

Договір суборенди підписаний Орендарем та Суборендарем з додатками.

11

Розрахунок плати за суборенду.

 

Примітка.

1) документи, крім звіту про оцінку, повинні бути прошнуровані, пронумеровані та скріплені печаткою, у разі наявності.

 

                           

Дата " _______" ____________  _______                               _____________________

                (число)              (місяць)                      (рік)                                                               (підпис)

 

 

 

 

 

 

Голова Пухівської сільської ради                            М. Г. Труба

                 

 

Comments